Seventh Cracow Conference on Graph Theory "RYTRO '14"

September 14-19, 2014
Rytro, Poland


Conference photo


Rytro

...

Rytro Rytro

Bruce Reed just arrived
on a bicycle from Cracow

"Welcome" in native languages
of the conference participants


LECTURES

Rytro Rytro Rytro

Ralph Faudree

Ken-ichi Kawarabayashi

Wilfried Imrich

Rytro Rytro Rytro

Martin Škoviera

Andrzej Ruciñski

András Gyárfás

Rytro Rytro Rytro

Dieter Rautenbach

Éric Sopena

Jan Kratochvil

Rytro Rytro Rytro

Jochen Harant

Takeshi Sugiyama

Mirko Horòák

Rytro Rytro Rytro

Ingo Schiermeyer

Jakub Przyby³o

Bruce Reed

Rytro Rytro Rytro

lecture room

lecture room

lecture room

Rytro Rytro Rytro

lecture room

lecture room

lecture room

Rytro Rytro Rytro

Bruce Reed as a chairman

Mate Vizer

Mirko Horòák

Rytro Rytro Rytro

Arnfried Kemnitz

Csaba Király

Ismael Gonzales Yero

Rytro Rytro Rytro

Kahina Meslem

Florian Lehner

lecture room

Rytro Rytro Rytro

Dirk Meierling

Zdzis³aw Skupieñ

Csilla Bujtas

Rytro Rytro Rytro

Boštjan Brešar

Zsolt Tuza

Barbora Candráková

Rytro Rytro Rytro

Janusz Dybizbañski

Iztok Peterin

Alex Rosa

Rytro Rytro Rytro

Wilfried Imrich

Kristóf Bérczi

Mariusz Meszka

Rytro Rytro Rytro

lecture room

lecture room

Edita Rollová

Rytro Rytro Rytro

Mirko Horòák

Stanislav Jendrol'

Mariusz Woĵniak

Rytro Rytro Rytro

Vladimir Modrak

Péter Szabó

Eliza Jackowska


PROBLEM SESSIONS

Rytro Rytro Rytro

Ingo Schiermeyer chairing the problem session

Stanislav Jendrol'

András Gyárfás

Rytro Rytro Rytro

Hrant Khachatryan

Konstanty Junosza-Szaniawski

Daniel Kotlar

Rytro Rytro Rytro

Przemys³aw Gordinowicz

Éric Sopena

Mariusz Woĵniak


WELCOME PARTY

Rytro Rytro Rytro

BETWEEN LECTURES

Rytro Rytro Rytro

Izolda Gorgol
and Agnieszka Görlich

Linda Lesniak with her husband
and four "boys upstairs"

András Gyárfás

Rytro Rytro Rytro

Between talks

A black 7CCGT jacket and
seven green 6CCGT shirts

Koper group


EXCURSION

Rytro Rytro Rytro
Rytro Rytro Rytro
Rytro Rytro Rytro
Rytro Rytro Rytro

BANQUET

Rytro Rytro Rytro
Rytro Rytro Rytro
Rytro Rytro Rytro
Rytro Rytro Rytro

Conference photo


Rytro

PHOTOS BY JERZY MICHAEL

About Us | Contact Us