...o projekcie

Ocena zagrożenia obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej dokonywana jest głównie poprzez porównanie tzw. kategorii terenu z odpowiednio określoną kategorią odporności obiektu. Kategorie terenu są wyznaczane dla sklasyfikowanych wartości maksymalnych, prognozowanych wskaźników deformacji. Liczne wady i nieścisłości takiego postępowania prowadzą bardzo często do zawyżania nakładów na zabezpieczenia profilaktyczne obiektów, uszkodzeń w obiektach których odporność wskazywała pierwotnie na możliwość przeniesienia prognozowanych deformacji podłoża i do uszkodzeń w obiektach, dla których prognozy okazały się zaniżone. Przyczyny takich zdarzeń wynikają z dwóch zasadniczych powodów:

• niepewności co do czynników decydujących o dokładności prognoz deformacji powierzchni,

• subiektywnej analizie odporności obiektu na wpływ eksploatacji oraz niepewności co do przeniesienia deformacji z podłoża na obiekt

W słowie „niepewność” kryje się wielość czynników, które można w uproszczeniu nazwać czynnikami ryzyka. Mając do czynienia z fizycznym ośrodkiem jakim jest górotwór należy sobie zdawać sprawę z trudności jakie wiążą się z dokładnym prognozowaniem deformacji na powierzchni terenu. Czynniki ryzyka, to geologiczno-górnicze aspekty prognozowania, systematyczne nieadekwatności używanych modeli opisujących ośrodek w sposób wyidealizowany, wreszcie losowość w rozkładzie deformacji na powierzchni terenu. Przedmiotem projektu jest opracowanie współczesnej metodyki, która tę omówioną powyżej „niepewność” mogłaby ująć w konkretnym algorytmie postępowania. Wydaje się, że zastosowanie nowoczesnych metod statystycznych oraz wnioskowania rozmytego, pozwoli na efektywne określanie zagrożenia obiektów na terenach górniczych. Nowoczesna platforma systemu informacji przestrzennej (GIS) wykorzystana jako integrator bazy danych i analiz przestrzennych pozwoli na realizację tego celu. Projekt realizowany będzie zarówno w aspekcie rozważań teoretycznych jak i badań prowadzonych na rzeczywistych danych empirycznych pozyskanych z conajmniej dwóch rejonów działalności górniczej. Wnioskodawca ma nadzieję na zakończenie prac w formie konkretnej, utylitarnej propozycji metodyki oceny ryzyka inwestycyjnego na terenach górniczych, która znajdzie zastosowanie w praktyce.