Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - Systemy Informatyki Przemysłowej (SIP)
 
 

 
INŻYNIERIA WIEDZY I SYSTEMY EKSPERTOWE
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Przedstawiono podstawowe wiadomości w zakresie inżynierii wiedzy i systemów ekspertowych. Omówiono metody reprezentacji wiedzy przy użyciu logik klasycznych i modalnych oraz repre-zentacji wiedzy niepełnej i niepewnej. Omówiono metody pozyskiwania wiedzy i zaprezentowa-no struktury i algorytmy działania systemów ekspertowych.

WYKŁAD:
30 godz.
- Pojęcia ogólne-dane, informacje, wiedza, przegląd metod reprezentacji wiedzy (2godz.). repre-zentacja wiedzy przy zastosowaniu logik klasycznych - rachunek zdań, rachunek predykatów, reprezentacja regułowa (2godz.). Logiki modalne - logika możliwości i domniemań, logika tem-poralna (2 godz.). Reprezentacja grafowa i tablicowa- sieci semantyczne, ramy, grafy, tablice decyzyjne (2godz.). Reprezentacja wiedzy niepełnej i niepewnej - logika rozmyta - pojęcia podstawowe i operacje na zbiorach rozmytych (2godz.). Konstrukcja reguł rozmytych, koncepcje wnioskowa-nia rozmytego. Sterowniki rozmyte. Zastosowania (2 godz.). Zbiory przybliżone - język, termy, semantyka, formułowanie zapytań, przybliżenie dolne i górne zbioru (2 godz.). Pojęcia klasyfikacji w odniesieniu do przybliżonej bazy wiedzy Oceny dokładności bazy wiedzy, dokładność klasyfikacji i relacji wzajemnych w bazach wiedzy (2 godz.). Logika wiarygodnego rozumowania - pojęcia podstawowe, hierarchie, konstruowanie formuł, zastosowania (2 godz.). Ogólne własności baz wiedzy - spójność, niesprzeczność, kompletność bazy reguł, meto-dyka tworzenia bazy wiedzy (2 godz.). Metody pozyskiwania wiedzy - paradygmaty uczenia się maszyn. Uczenie bez nadzoru i z nad-zorem, uczenie z wzmocnieniem (2 godz.). Generowanie reguł za pomocą drzew decyzyjnych oraz generacji pokryć. Reguły asocjacyjne, klastrowanie (2 godz.). Systemy ekspertowe - wnioskowanie w przód i wstecz. Architektura systemów eksper-towych. Działaniem maszyny wnioskującej. Sterowanie wnioskowaniem (4 godz.). Platformy i języki systemów ekspertowych, język Clips (2 godz.).

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
30 godz.
-realizacja reguł wyrażonych w logice klasycznej i rozmytej z zastosowaniem pakiety MATLAB (6 godz.). Kolejne 3 ćwiczenia obejmować będą zapoznanie z systemem, realizacja procedur konstruk-cji reguł, realizacja algorytmów uczenia ze wzmocnieniem.
- testowanie sytemu ekspertowego na regułowej reprezentacji wiedzy (6 godz.)
Seria 3 ćwiczeń zawiera zapoznanie z systemem, opracowanie reguł reprezentacji wiedzy z zakresu diagnostyki wad wyrobów metalowych, a wreszcie testowanie utworzonej bazy wiedzy. Do każdego bloku tematycznego jest sprawozdanie z otrzymanych wyników (4 godz.).

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:

AUTORZY OPRACOWANIA:
Prof. dr hab. inż. S. Kluska-Nawarecka

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 

  [ do góry ]