Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - PRZEDMIOTY WSPÓLNE
 
 

 
EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Wykłady z przedmiotu Ekonomika i Zarządzanie, prowadzone na początkowych latach studiów inżynierskich, mają za cel przekazanie studentom podstawowych i ogólnych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Wstępem do przedmiotu jest omówienie prawnych form uruchomienia i funkcjonowania firmy. Dalszy zakres materiału obejmuje wybrane zagadnienia ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem takie jak: funkcjonowanie systemu finansowego, zarządzanie majątkiem trwałym i obrotowym, finansowanie działalności gospodarczej kapitałem własnym i obcym, zarządzanie in-westycjami, metody oceny działalności przedsiębiorstwa oraz metody wyceny wartości firmy. Kolejność przedstawianej tematyki uporządkowana jest według konieczności znajomości wymaganych zagadnień, na następujących po sobie wykładach.

WYKŁAD:
15 godz.
1. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej - 2 godziny a) prawne formy funkcjonowania przedsiębiorstwa, [2], [4], [5]. 2. Funkcjonowanie systemu finansowego, sprawozdania finansowe, [2], [3], [4] - 3 godziny 3. Zarządzanie majątkiem trwałym, amortyzacja środków trwałych, metody amortyzacji, [1], [2], - 4 godziny 4. Zarządzanie majątkiem obrotowym: [1], [2] - 4 godziny a) zarządzanie kapitałem obrotowym, b) zarządzanie zapasami, optymalizacja stanu zapasów (gotówki), c) wycena zapasów i ich metody, wpływ na zysk i koszty. 5. Finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa [2], [4], [6] - 6 godzin a) finansowanie kapitałem własnym, b) finansowanie kapitałem obcym, c) optymalne finansowanie firmy przeszacowanej i niedoszacowanej przez rynek. 6. Zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie, [3], [4] - 6 godzin a) ocena efektywności inwestycji, b) statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych. 7. Wynik działalności przedsiębiorstwa i ocena, [1], [3] - 3 godziny 8. Wycena wartości przedsiębiorstwa, opis podstawowych metod, przykłady, [5], a) symptomy upadłości przedsiębiorstwa, model Altmana - 2 godziny

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
15 godz.

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:

AUTORZY OPRACOWANIA:
dr inż. Kazimierz Kowalski

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
01. A. Kucharczyk, Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, AGH, 1999
02. J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE 2000.
03. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1994.
04. B. Piasecki, Ekonomika i Zarządzanie małą firmą, PWN, Warsxzawa-Łódź 2001.
05. M.W.Jerzak, M. Nowicka-Skowron, Ekonomika przedsiębiorstwa, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Częstocjhowskiej, 1995.
06. R. A. Haugen, Nowa nauka o finansach, Przeciw efektywności rynku, WIG Press, War-szawa 1999.

  [ do góry ]