Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - PRZEDMIOTY WSPÓLNE
 
 

 
PROGRAMOWANIE PROCEDURALNE
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Tematem wykładu jest metodologia i technika programowania proceduralnego w oparciu o język C. Omówione są pojęcia oraz ogólne zasady tworzenia programów z zastosowaniem programo-wania proceduralnego. Na wykładzie szczegółowo omawiany jest język C.

WYKŁAD:
30 godz.
Nauczanie przedmiotu oparte jest na języku programowania C++.
1. Program komputerowy, język programowania, kompilacja, translacja, linkowanie, debu-gowanie, pliki źródłowe, projekt programu.
2. Klasy języków programowania - przykłady i zastosowania. Krótka charakterystyka języ-ków programowania: Pascal, C++, Java, Fortrtan, Lisp, Prolog.
3. Instrukcje sterujące: if..else, switch, while, do..while, for, break, continue, goto. Blok in-strukcji.
4. Typy (fundamentalne, pochodne, wbudowane, definiowane przez użytkownika). Zmien-ne i stałe. Zakres ważności nazw. Struktury, unie i pola bitowe.
5. Operatory, ich priorytety i łączność.
6. Funkcje. Przesyłanie parametrów, zwracanie rezultatów, wywoływanie. Zmienne lokal-ne, globalne, automatyczne, statyczne. Funkcje inline. Funkcje biblioteczne. Argumenty wywołania programu.
7. Tablice. Elementy, indeksowanie, deklarowanie. Tablice wielowymiarowe. Przesyłanie tablic do funkcji.
8. Wskaźniki. Definiowanie, używanie. L-wartość. Wskaźniki a tablice. Dynamiczne przy-dzielanie pamięci - operatory new i delete. Tablice wskaźników.
9. Przeładowanie nazw funkcji.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
30 godz.
Implementacja prostych algorytmów w oparciu o poznane elementy języka programowania.

AUTORZY OPRACOWANIA:
Dr Danuta Szeliga, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Za-kład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
01. Stroustrup B., Język C++, WNT, Warszawa 1995
02. Grębosz J., Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1994
03. A.C. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputero-wych, PWN, 1983.

  [ do góry ]