Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
Kierownik zakładu
 
     
 

 
dr hab. inż. Mirosław GŁOWACKI , prof. AGH
tel. 012 617 36 41, 012 617 20 92
 
 
Dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Głowacki, prof. ndzw. AGH
Stan cywilny: żonaty, żona Edyta pracuje w szpitalu klinicznym CM UJ, dwoje dzieci: Jarosław - student informatyki i Przemysław- uczeń 3 klasy o profilu informatyczno-matematycznym V LO w Krakowie.
 
Uzyskane stopnie naukowe:

1980 - stopień magistra inżyniera w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
1987 - stopień doktora nauk technicznych w tej samej uczelni,
1999 - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych - AGH Kraków.

 
Dłuższe staże zagraniczne:

1988/89 - stypendium niemieckiej fundacji DAAD - roczny staż naukowy w Institut für Computer Anwendungen w Universität Stuttgart - badania pod kierunkiem prof. Johna Argyrisa,
1992/93 - associated Professor w Ecole des Mines de Paris we Francji. Współpraca z prof. J.L. Chenot w Sophia Antipolis (lazurowe wybrzeże)..

  [do góry]
Członek stowarzyszeń naukowych:
- Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN,
- International Association for Computational Mechanics,
- European Scientific Association for Material Forming ESAFORM,
- Iron and Steel Society, USA,
- Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki,
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.
  [do góry]
Badania naukowe:
- zainteresowania naukowe w nowej dziedzinie wiedzy, jaką jest informatyka stosowana,
- badania naukowe w sferze profesjonalnych zastosowań techniki obiektowo zorientowanej oraz tworzenia zaawansowanych algorytmów symulacji komputerowej procesów, grafiki komputerowej i wizualizacji,
- autor 135 publikacji z pogranicza informatyki i inżynierii materiałowej,
- kierownictwo bądź udział w ponad 60 grantach naukowych sponsorowanych przez KBN oraz przemysł polski i zagraniczny (Francja, Niemcy, USA),
- autor bądź współautor kilkunastu dedykowanych systemów komputerowych o przezna-czeniu naukowym jak i dydaktycznym, wyposażonych w przyjazny użytkownikowi inter-fejs graficzne oraz moduł wizualizacji. Do najważniejszych programów wspomagających projektowanie technologii przemysłowych można zaliczyć:
- dwa systemy symulacji procesów technologicznych produkcji łożysk pracujące w firmie TIMKEN w Stanach Zjednoczonych (Timken HTMM i Timken CCTBuilder)
- systemy komputerowej symulacji procesu walcowania blach (ConTRoll) i taśm (SymPass) pracujące w Hucie Sendzimira w Krakowie,
- system nagrzewania wlewków stalowych (Wlewek) w Hucie Ostrowiec oraz dwa systemy symulacji całości procesu technologicznego walcowania pierścieni (RingRoll, RRCharge) pracujące w Hucie Bankowej w Dąbrowie Górniczej,
- kilka systemów o mniejszym znaczeniu utylitarnym.
  [do góry]
Działalność dydaktyczna:
Zainteresowania naukowe znalazły swoje odzwierciedlenie w pracy z młodzieżą. Liczba go-dzin wykładów, a w przeszłości także ćwiczeń przeprowadzonych ze studentami zawsze znacznie przewyższała niezbędne pensum dydaktyczne. W przeszłości czynny udział w życiu studentów w charakterze opiekuna. Juror w trakcie corocznych studenckich sesji naukowych, członek komisji w konkursie na najlepsze prace dyplomowe. Aktywnie uczestniczy w kształceniu młodych kadr naukowych AGH i innych uczelni. Jest:
- promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich o tematyce związanej z je-go zainteresowaniami naukowymi,
- promotorem 5 przewodów doktorskich,
- kierownikiem dwóch grantów promotorskich,
- recenzentem monografii i kilku prac doktorskich,
- recenzentem czasopisma o zasięgu międzynarodowym pt. Journal of Materials Processing Technology,
- recenzentem w polskich czasopismach i konferencjach naukowych poświęconych zasto-sowaniom informatyki w przemyśle,
- autor kilkunastu autorskich programów nauczania dla przedmiotów ściśle informatycznych jak też związanych z zastosowaniami informatyki prowadzonych na trzech kierunkach nauczania na WIMiIP AGH, w tym kilku nowatorskich, dotyczących nieistniejącego do niedawna kierunku nauczania Informatyka Stosowana. Do najważniejszych, wykładane dla studentów kierunku Informatyka Stosowana należy zaliczyć:
- projektowanie systemów komputerowych,
- interaktywne systemy pracy współbieżnej,
- programowanie obiektowo zorientowane,
- grafika komputerowa,
- wizualizacja i grafika trójwymiarowa.
- Na pozostałych kierunkach nauczania:
- programowanie obiektowe,
- grafika inżynierska i komputerowa,
- numeryczne modelowanie procesów,
- komputerowe projektowanie procesów technologicznych.
  [do góry]
Działalność organizacyjna związana z unowocześnianiem procesu dydaktycznego i kształcenia dla potrzeb Unii Europejskiej:
Czynny udział w pracach zespołów tworzących programy nauczania dla istniejących i nowych kierunków nauczania - udział w pracach szeregu komisji opracowujących założenia programowe dla procesu dydaktycznego prowadzonego na wydziale IMiIP, tworzeniu materialnych podstaw procesu dydaktycznego i organizacji praktyk i studenckich. Najważniejsze dokonania w tym zakresie w ostatnich latach to: - od roku 1999 do chwili obecnej członkostwo w Komisji do spraw Przewodów Doktorskich,
- w roku 2001 autorstwo szeregu wniosków do Senatu AGH o uruchomienie kierunku studiów "Informatyka Stosowana" oraz o utworzenie zaplecza dydaktycznego dla tego kierunku w postaci Zakładu Informatyki Przemysłowej,
- w latach 2001-2002 przewodniczenie Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Programów Nauczania na Kierunku Informatyka Stosowana,
- w latach 2001-2005 współudział w utworzeniu szeregu (czterech) laboratoriów dydaktycznych na potrzeby kierunku Informatyka Stosowana, wyposażenie ich w sprzęt komputerowy, zakup i instalację podstawowego i zaawansowanego oprogramowania specjalistycznego,
- w latach 2002-2005 koordynacja na wydziale wymiany studentów w ramach programów europejskich jako Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą,
- w latach w latach 1999-2000 współpraca w przygotowaniu programu studiów dla specjalności ,Informatyka w Technologii Materiałów" na kierunku Metalurgia,
- od 1999 roku członek Komisji ds. Uczelnianego Konkursu o Nagrodę za Najlepszą Pracę Dyplomową,
- udział w pracach Komisji Międzywydziałowej związanych z tworzeniem nowego kierunku studiów o nazwie ,Informatyka Stosowana", które doprowadziły do uruchomienia tego nieistniejącego dotychczas na żadnej uczelni polskiej kierunku nauczania,
- autor ramowego program studiów, który stał się później podstawą programów wykładów i ćwiczeń dla większości przedmiotów wykładanych obecnie na nowoutworzonym kierunku,
- czynny udział w tworzeniu Zakładu Informatyki Przemysłowej - autor wniosku o utworzenie Zakładu,
- aktywne uczestnictwo w rozwoju bazy materialnej oraz kształceniu kadry naukowej zakładu,
- zaangażowanie w proces pozyskiwania stypendiów i organizacji praktyk studenckich od zakładów przemysłowych na terenie Polski, które zaczęły przynosić konkretne efekty w postaci podpisanych umów stypendialnych,
- udział w zabiegach o uruchomienie współpracy pomiędzy uczelniami polskimi czeskimi i francuskimi w ramach dwustronnych wymian studentów,
- wkład w nawiązanie współpracy AGH z innymi uczelniami europejskimi w ramach opracowywania wspólnej siatki kształcenia inżynierów - udział w delegacji uczelni w spotkaniu przedstawicieli Rektorów wyższych uczelni w Clausthal w 2002 roku, gdzie dyskutowano na temat sposobów kształcenia kadr inżynierskich na potrzeby przemysłu.
  [do góry]
Nagrody i wyróżnienia:
Za działalność dydaktyczną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wie-lokrotnie nagradzany indywidualnymi i zespołowymi nagrodami ministra nauki i rektora AGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
 
  [do góry]