Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
Kierownik zakładu
 
     
 

 
dr hab. inż. Mirosław GŁOWACKI , prof. AGH
tel. 012 617 36 41, 012 617 20 92
 
 
Wykaz ostatnich publikacji (stan na 31 styczeń 2006)
MONOGRAFIE:
01. Głowacki M., Termomechaniczno-mikrostrukturalny model walcowania w wykrojach kształtowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1998
02. Kuziak R., Cheng Y.W., Głowacki M., Pietrzyk M., Modelling of the microstructure and mechanical properties of steels during thermomechanical processing, NIST Technical Note 1393, Washington 1997
ROZDZIALY W MONOGRAFIACH:
01. Glowacki M., Mathematical modelling of deformation of steel samples with mushy zone, rozdział w monografii sponsorowana przez Komitetu Metalurgii PAN, Kraków 2006 - przyjęty do druku
02. Nowak T., Głowacki M., System definition and implementation plan driven by non-linear quality function deployment model, Software engineering: evolution and emerging technologies, Zieliński K, Szmuc T. (Eds.), IOS Press 2005
03. Hojny M., Głowacki M., Zalecki W., Modelowanie krzywych umocnienia dla stali odkształcanych w stanie półciekłym, Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych, Kraków 2004, 127-136
04. Głowacki M., Możliwości przystosowania termomechaniczno-mikrostrukturalnego modelu walcowania w wykrojach do odkształcania w bardzo wysokich temperaturach, Polska metalurgia w latach 1998-2002, Akapit Kraków 2002, 308
05. Madej W., Nowak J., Kędzierski Z., Głowacki M., Weryfikacja rozwoju mikrostruktury dla stali austenitycznych w procesie walcowania w wykrojach, Polska metalurgia w latach 1998-2002, Akapit Kraków 2002, 407

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH:
01. Głowacki M., The mathematical modelling of thermo-mechanical processing of steel during multi-pass shape rolling, J. Mater. Proc. Technol.,168/2, 2005, 336-343
02. Głowacki M., Jędrzejczyk D., Hojny M., Własności plastyczne próbek stalowych w aspekciekomputerowego modelowania próby ściskania w stanie półciekłym, Hutnik, 71, 2004, 134 - 142
03. Głowacki M., Hojny M., Zalecki W., Określenie zależności naprężeń od odkształceń dla stali w bardzo wysokich temperaturach w kontekście symulacji komputerowej, Hutnik, 70, 2003, 242 - 246
04. luska-Nawarecka S., Adrian A., Durak J., Głowacki M., Marek B., Restrukturyzacja hutnictwa oparta na wiedzy - moda czy koniecznośc, Hutnik, 70, 2003, 129 - 134
05. Głowacki M., Kazanecki J., Pietrzyk M., Dudek K., Kuziak R., Modelowanie procesu walcowania rur w walcarce redukującej z naciągiem, Hutnik, 70, 2003, 71 - 78
06. Malinowski Z., Głowacki M., Pietrzyk M., Wcisło J., Hajduk Z., Musiał A., Komputerowa symulacja procesu walcowania pierścieni w walcowni Huty Bankowa, Hutnik, 70, 2003, 14 - 19
07. Głowacki M., Kuziak R., Komputerowe modelowanie zjawisk zachodzących w procesach przeróbki plastycznej metali przebiegających w ekstremalnych warunkach, Hutnik, 69, 2002, 479 - 484
08. Głowacki M., Kluska-Nawarecka S., Krzyżanowski M., Adrian A., Durak J., Wykorzystanie narzędzi informatycznych w sterowaniu i zarządzaniu produkcją w przemyśle metalurgicznym, Hutnik, 69, 2002, 187 - 193
09. Sołek K., Kusiak H., Głowacki M., Pietrzyk M., Gierulski B., Dziki R., Zastosowanie symulacji komputerowej do oceny wariantów modernizacji walcowni gorącej blach, Hutnik, 69, 2002, 175 - 187
10. Głowacki M., Mróz S., Lesik L., Analiza podstawowych wzorów empirycznych obliczania parametrów energetyczno-siłowych procesu walcowania w wykrojach, Hutnik, 66, 1999, 523 - 529
11. Dudek K., Głowacki M., Pietrzyk M., Modelowanie naprężeń wywołanych przemianami fazowymi w stalach, Rudy Metale, 44, 1999, 559-565
12. Głowacki M., Malinowski Z., Komputerowy program automatycznego projektowania procesu walcowania kuźniczego, Hutnik, 66, 1999, 452 - 457
13. Kuziak R., Głowacki M., Madej W., Pietrzyk M., Model cieplno-mechaniczno-strukturalny walcowania na gorąco blach taśmowych ze stali 0H18N9, Hutnik, 66, 1999, 356 - 363
14. Madej W., Głowacki M., Pietrzyk M., Wybrane aspekty modelowania procesu walcowania ze wsadu z ciągłego odlewania, Hutnik, 66, 1999, 104 - 110
15. Sinczak J., Majta J., Głowacki M., Pietrzyk M., Prediction of mechanical properties of heavy forgings, J. Mater. Proc. Technol., 80-81, 1998, 166 - 173
16. Głowacki M., Application of an experimentally updated generalized plane strain FEM model to rolling of bimetals, Metall. Foundry, 23, 1997, 497 - 507
17. Sińczak J., Majta J., Głowacki M., Łapkowski W., Modelowanie rozkładu własności mechanicznych w odkuwkach kutych swobodnie, Rudy i Metale, 42, 1997, 484 - 489
18. Sińczak J., Głowacki M.: Modelowanie procesu wydłużania swobodnego wlewków kuźniczych w kowadłach płaskich, Hutnik, 64, 1997, 377 - 381
19. Kuziak R, Głowacki M., Pietrzyk M., Modeling of plastic flow, heat transfer and microstructural evolution during rolling of eutectoid steel rods, J. Mater. Proc. Technol., 60, 1996, 589 - 596
20. Głowacki M., Finite element three-dimensional modelling of the solidification of a metal forming charge, J. Mater. Proc. Technol., 60, 1996, 501 - 504
  [do góry]
REFERATY W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH:
01. Głowacki M., Hojny M., Forecast of the Tempertaure Fields and Stell Deformation at Extra High Temperature, Proc. AMPT 2006, przyjęty do druku
02 Głowacki M., Hojny M., Computer Modelling of Deformation of Steel Samples with Mushy Zone, Proc. ECCM 2006, przyjęty do druku
03. Jędrzejczyk D., Dębiński T., Głowacki M., Malinowsji Z., Komputerowo wspomagane projektowanie przedkuwek do walcowania pierścieni,  Materiały 13 Konferencji KOMPLASTECH’2006, styczeń 2006, 209 - 214
04. Gumuła A., Głowacki M., Metody szybkiej wizualizacji wyników symulacji komputerowych, Materiały 13 Konferencji KOMPLASTECH’2006, styczeń 2006, 69 - 75
05. Hojny M., Głowacki M., Computer Aided Testing of Metal Deformation at Extra High Temperature, Proc. Forming 2005, Lednice, September 2005,
06. Dębiński T., Głowacki M., Zwiększenie efektywności obliczeń programu symulacji komputerowej procesu walcowania pierścieni i obręczy - próba zrównoleglenia obliczeń, Materiały 12 Konferencji KOMPLASTECH’2005, styczeń 2005, 163 - 170
07. Hojny M., Głowacki M., Jędrzejczyk D., Dębiński T., Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego odkształ­cania stali w stanie półciekłym, Materiały 12 Konferencji KOMPLASTECH’2005, styczeń 2005, 57 - 64
08. Głowacki M., Hojny M., The mathematical modelling of strain and stress fields in samples with mushy zone, Proc. 10th International Conference on Metal Forming, Kraków, September 2004, 559 - 565
09. Malinowski Z., Madej W., Pietrzyk. M., Głowacki M., Finite Element Model for Efficient Simulation of Ring Rolling, Proc. Materials Science & Technology Conference, New Orlean, Louisiana USA, September 2004, 397­ - 401
10. Nowak T., Głowacki M., Optimal implementation of collaboration environment in metal forming industry driven by non-linear QFD model, Proc. of the 11th Int. Conf. Concurrent Engineering, Beijing China, July 2004, 683 - 688
11. Głowacki M., Malinowski Z., Hojny M., Jędrzejczyk D.,The Physical and Mathematical Modeling of PlasticDeformation of Samples with Mushy Zone, Proc. Int. Conf. Inverse Problems, Design and Optimization Symposium, Rio de Janeiro Brazil 2004, Vol. II, 277 - 284
12. Jędrzejczyk D., Głowacki M., Malinowski Z., Pola naprężeń próbek stalowych odkształcanych w stanie półciekłym, Materiały 11 Konferencji KOMPLASTECH’2004, Zakopane 2004, 361 - 368
13. Hojny M., Głowacki M., Malinowski Z., Komputerowa symulacja odkształcania stali w stanie półciekłym, Materiały 11 Konferencji KOMPLASTECH’2004, Zakopane 2004, 59 - 66
14. Hojny M., Głowacki M., Zalecki W., Zależność między stanem naprężenia a odkształcenia dla stali odkształcanej w wysokich temperaturach, Mat. Konf. Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych, Kraków 2003 - na dysku CD
15. Głowacki M., Malinowski Z., Dębiński T., Komputerowe wspomaganie projektowania przedkuwek do walcowania pierścieni, Mater. Konf. KomPlasTech’2003, Wisła, styczeń 2003, 119 - 124
16. Nowak J., Madej W., Głowacki M., Pietrzyk M., Termiczno-mechaniczno-mikrostrukturalny model walcowania stali austenitycznych, Mater. Konf. WALCOWNICTWO’2002, Ustroń, październik 2002, 127 - 134
17. Głowacki M., Kuziak R., Komputerowa symulacja zmian zachodzących w stali odkształcanej w warunkach powodujących uaktywnienie i wzajemne oddziaływanie dynamicznych i statycznych procesów odbudowy struktury austenitu, Mater. Konf. WALCOWNICTWO’2002, Ustroń, październik 2002, 49 - 58
18. Głowacki M., Possibilities of mathematical modeling of deformation of samples with mushy zone, Proc. 44th Mechanical Working and Steel Processing Conference, Orlando, September 2002Vol. XL, 1151-1162
19. Kuziak R., Madej W., Nowak J., Głowacki M., Industrial validation of the microstructure evolution model for austenitic steel, Proc. Int. Conf. ESAFORM’2002, Kraków 2002, 639 - 642
20. Głowacki M., Zalecki W., The mathematical modeling of material behaviour at extremely high temperatures, Proc. Int. Conf. ESAFORM’2002, Kraków 2002, 611 - 614
 
  [do góry]