Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
PUBLIKACJE - Rok 2002
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:
Czasopisma zagraniczne:
01. Górny Z., Kluska - Nawarecka S., Połcik H. Three-dimensional simulation of the solidification kintetics of the cast copper blast furnace tuyere and veryfication of results, Acta Metalurgica Slovaca, Kosice, Hutnicka Faculta, Technicka Univerzita, Mimoriande Cislo Special Issue, 2/2002 (1/2) R8, Isbn 1335-1532, S.225-262.
02. Krzyżanowski M., Beynon J. H,'Measurement of oxide properties for numerical evaluation of their failure under hot rolling conditions' Journal of Materaials Processing Technology, 125-126, 2002, 398-404.
03. Krzyżanowski M.,Yang W., Sellars C.M., Beynon J. H,'Analysis of Mechanical Descaling: Experimental and Modelling Approach' Materials Science and Technology, vol.19, 2003, p. 109-116.
04. Ronda, J; Murakawa, H; Nogi, K and Ushio, M.:Enhanced models of heat sources in weldnig and plasma spraying (1st report) - Overview of simple thermal plasma models, Transactions of JWRI, vol. 31, No. 1, 2002, 1-11.
05. Ronda, J; Murakawa, H; Nogi, K and Ushio, M.:Enhanced models of heat sources in weldnig and plasma spraying (1st report) - Examples of thermal plasma models, Transactions of JWRI, vol. 31, No. 2, 2002, 1-22.

Czasopisma polskie:
01. M. Głowacki, S. Kluska-Nawarecka, M. Krzyzanowski, A. Adrian, J. Durak Wykorzystanie narzędzi informatycznych w sterowaniu i zarządzaniu produkcją w przemyśle metalurgicznym, Hutnik 4, 2002, ISSN 1230-3534, 187-193.
02. Górny, S. Kluska-Nawarecka, H. Połcik, S. Bieniasz., Contributions to numerical simulation of solidification of the industrial castings, Polish Academy of Science-Branch Katowice-Foundry Commision, Archives of Foundry, 2002, Vo.2, No.5, P1 Issn 1642-5308, S. 113-119.
03. Głowacki M., Kuziak R., Komputerowe modelowanie zjawisk zachodzących w procesach przeróbki plastycznej metali przebiegających w ekstremalnych warunkach, Hutnik, 69, 2002, 479-484.
04. Kusiński J., Siwek A., Didenko T., Kąc S., Woldan A.'Przedtopieniowa obróbka laserowa', Hutnik, vol. 4 2002, 166-175.
05. Rońda, J.: Modele plazmy termicznej w spawaniu i plazmowej obróbce powierzchniowej. Część I Informatyka w Technologii Materiałów, Tom 2, Numer 2-3, Rok 2002, 19-36.
  [ do góry ]
PUBLIKACJE NA KONFERENCJACH:
Konferencje zagraniczne:
01. Warmuzek M., Kluska-Nawarecka S., Połcik H., Bieniasz S., Rabczak K., Les modeles physiques et la simulation de la formation de la morphologie de la microstructure d - un alliage al.-si., Congres International L' Aluminium Et Sa Mise En Forme A Chaud: Moulage Et Forgeage 9-12 Juin 2002, Palaise Des Congres De Lyon, France.
02. Malinowski Z., Głowacki M., Pietrzyk M., Finie element 3D simulation of the ring rolling process, Proc. Int. Conf. ESAFORM - 2002, Kraków 2002, 607–610.
03. Głowacki M., Zalecki W., The mathematical modeling of material behaviour at extremely high temperatures, Proc. Int. Conf. ESAFORM’2002, Kraków 2002, 611–614.
04. Kuziak R., Madej W., Nowak J., Głowacki M. Industrial validation of the microstructure evolution model for austenitic steel, Proc. Int. Conf. ESAFORM’2002, Kraków 2002, 639-642.
05. Głowacki M.Possibilities of mathematical modeling of deformation of samples with mushy zone, Proc. 44th Mechanical Working and Steel Processing Conference, Orlando, September 2002 Vol. XL, 1151-1162.
6. P. Siska, M. Hojny: Computer simulation of influence of lubricant on cold drawing process of steel wire from material 11 320, CO-MAT-TECH 2002 ,10th International Scientific Conference, Trnava 2002.
07. Krzyżanowski M., Sellars C.M., Beynon J. H'Characterisation of Oxide Scale in Thermomechanical Processing of Steel', International Conference on Thermomechanical Processing: Mechanics, Microstructure Control, 23-26 June 2002, Sheffield (in print).
08. Krzyżanowski M., Beynon J. H.'Measurement of oxide properties for numerical evaluation of their failure under hot rolling conditions' 9th International Conference on Metal Forming, 9-11 September 2002, I Pillinger, P. Hartley, J. Kusiak and J. Majta (Eds.), Birmingham, Elsevier 2002, 398-404.
09. Krzyżanowski M., Trull M.,Beynon J. H.'Numerical identification of oxide scale behaviour under deformation - a way for refining of contact simulation in metal forming operations' Euromech 435 colloquium 'friction and Wear in Metal Forming' FWMF, 18-20 June 2002, Valenciennes, France, 95-102.

Konferencje polskie:
01. Kluska-Nawarecka S., Ciszewski S., Dobrowolski G,, Sieci neuronowe w prognozowaniu parametrów technologicznych na przykładzie przygotowania masy formierskiej, Zastosowanie komputerów a Zakładach Przetwórstwa Metali, Materiały 9 konferencji KOMPLASTECH 2002, Wn Akapit Kraków 2002, Isbn 83-7108-080-8, S.39-46.
02. Z. Górny, S. Kluska-Nawarecka, H. Połcik'Badania pól temperaturowych-zmiany kinetyki krzepnięcia stopów miedzi metodami symulacji trójwymiarowej oraz badaniami eksperymentalnymi', Polska Metalurgia w latach 1998-2002, Wnt-Akapit-Kraków, Isbn 83-9101159-2-0, tom2.
03. S. Kluska-Nawarecka, H. Połcik, Z. Pączek'Problemy symulacji i sterowania krystalizacją odlewu', Mat. Konf. KOMPLASTECH 2002 Szczawnica 2002.
04. S. Kluska-Nawarecka, H. Połcik, J. Trybulczuk Evaluation of the computer software for control of the foundry processes, Polish Academy of Science-Branch Katowice-Foundry Commision, Archives of Foundry, 2002, Vo.2, No.4, P1 Issn 1642-5308, S. 80-86.
05. Kondek T., Pietrzyk M., Głowacki M.,Komputerowy program do identyfikacji parametrów modeli przemian fazowych, Mater. Konf. KomPlas­Tech’2002, Szczawnica, styczeń 2002, 127-134.
06. Svietlichnyj D., Gierulski B., Dziki R., Kusiak H., Głowacki M., Modelowanie rozwoju mikrostruktury i własności mechanicznych podczas walcowania stali z mikrododatkami mikrododatkami Hucie im. T. Sendzimira, Mater. Konf. KomPlasTech'2002, Szczawnica, styczeń 2002, 141-150.
07. Malinowski Z., Głowacki M.,Komputerowe programowanie krzywych nagrzewania wlewków, Mater. Konf. KomPlasTech'2002, Szczawnica, styczeń 2002, 293-300.
08. Głowacki M., Malinowski Z., Pietrzyk M., Hajduk Z., Wcisło J., Musiał A.Komputerowy program do symulacji walcowania pierścieni, Mater. Konf. KomPlas­Tech’2002, Szczawnica, styczeń 2002, 309-318.
09. Głowacki M., Kuziak R., Komputerowa symulacja zmian zachodzących w stali odkształcanej w warunkach powodujących uaktywnienie i wzajemne oddziaływanie dynamicznych i statycznych procesów odbudowy struktury austenitu, Mater. Konf. WALCOWNICTWO'2002, Ustroń, październik 2002, 49-58.
10. Nowak J., Madej W., Głowacki M., Pietrzyk M.,Termiczno-mechaniczno-mikrostrukturalny model walcowania stali austenitycznych, Mater. Konf. WALCOWNICTWO'2002, Ustroń, październik 2002, 127–134.
11. D. Jędrzejczyk, H. Adrian: Obliczanie dwuskładnikowych układów równowagi termodynamicznej, Materiały 9 Konferencji 'Informatyka w technologii metali', Szczawnica 13-16 stycznia 2002r., s.79-86.
12. M. Hojny, P. Siska, J. Luksic, M. Pietrzyk: Modelowanie procesu ciągnienia drutu z zastosowaniem różnych smarów, KomPlasTech 2002, Materiały IX Konferencji 'Informatyka w Technologii Metali', Szczawnica 2002.
13. Sierpińska M., Adrian A.'Zrównoważona karta dokonań jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa hutniczego', Mat. Konf. Kraków 2002, s. 70-79.
14. Siwek A. 'The finite element method simulation of diffusion in solids', V Ogólnopolska konferencja naukowa 'Obróbka powierzchniowa', Częstochowa-Kule, 18-20.09.2002, Inżynieria Materiałowa.
15. Didenko T., Siwek A., Kusiński J., 'Komputerowe modelowanie rozkładu pól temperatury w stali przetopionej laserowo', Materiały IX konferencji Informatyka w technologii metali', KOMPLASTECH 2002, Szczawnica, 13-16 stycznia 2002, s. 79-86.
16. Krzyżanowski M., Beynon J. H.'Osobliwości zachowania wielowarstwowej zgorzeliny podczas walcowania na gorąco wyznaczone droga modelowania numerycznego', Int. Conf. KOMPLASTECH 2002, 13-16 January2002.
  [ do góry ]
KSIĄŻKI:
Rozdziały w książce zagranicznej:
01. Z. Górny, S. Kluska-Nawarecka, H. Połcik, S. Bieniasz 'Simulation and experimental research of the solidification of some selected cast alloys', Prc. ESAFORM 2002, Kraków 2002.
02. Krzyżanowski M., Beynon J. H. 'Oxide behavior in Hot Rolling',Metal Forming Science and Practice (Ed. J.G. Lenard),Elsevier 2002 (Chapter 13, pp. 259-295).

Rozdziały w książce polskiej:
01. S. Kluska-Nawarecka, G. Dobrowolski, R. Marcjan, E. Nawarecki, Integracja baz systemu INFOCAST z zastosowaniem technologii agentowej, Mat. Konf. INFOBAZY 2002, Gdańsk-Sobieszowo, czerwiec 2002.
02. Kluska - Nawarecka S., Dobrowolski G., Marcjan R., Nawarecki E. Od pasywnych do aktywnych źródeł danych i wiedzy Awp 'Art.-test' Kraków 2002, Isbn 83-88316-06-0.
03. Madej W., Nowak J., Kędzierski Z., Głowacki M., Weryfikacja rozwoju mikrostruktury dla stali austenitycznych w procesie walcowania w wykrojach, Polska metalurgia w latach 1998-2002, Akapit Kraków 2002, 407.
04. Głowacki M., Możliwości przystosowania termomechaniczno-mikrostrukturalnego modelu walcowania w wykrojach do odkształcania w bardzo wysokich temperaturach, Polska metalurgia w latach 1998-2002, Akapit Kraków 2002, 308.
  [ do góry ]