Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
PUBLIKACJE - Rok 2005
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:
Czasopisma zagraniczne:
01. Gabriel Rojek, Renata Cięciwa, Krzysztof Cetnarowicz: Algorithm of behavior evaluation in multi-agent system: Computational Science - ICCS 2005 : 5th International Conference : Atlanta, GA, USA, May 22-25, 2005 : proceedings. Pt. 3 / eds. Vaidy S. Sunderam [et al.]. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. - (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3516). - S. 711-718. - Bibliogr. s. 718, Abstr.
02. Krzysztof Cetnarowicz, Renata Cięciwa, Gabriel Rojek: Behavior evaluation with actions' sampling in multi-agent system: Multi-agent systems and applications IV : 4th international Central and Eastern European conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2005 : Budapest, Hungary, September 15-17, 2005 : proceedings / eds. Michael Pěchouček, Paolo Petta, László Zsolt Varga. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. - (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 3690. Subseries of Lecture Notes in Computer Science). - S. 490-499. - Bibliogr. s. 499, Abstr.
03. Krzysztof Cetnarowicz, Gabriel Rojek: Ethically-social approach to computer security problem,Computing and Informatics. - Tyt. poprz.: Computers and Artificial Intelligence. - 2005 vol. 24 no. 4 s. 351-370. - Bibliogr. s. 369, Abstr.
04. M. Głowacki: The mathematical modelling of thermo-mechanical processing of steel during multi-pass shape rolling: Journal of Materials Processing Technology. - 2005 vol. 168 s. 336-343. - Bibliogr. s. 343, Abstr.

Czasopisma polskie:
01. Górny Z.,Kluska-Nawarecka S., Połcik H.,Żuczek R.: Badania eksperymentalne i symulacyjne procesu krzepnięcia z wykorzystaniem techniki laserowej. Archiwum Odlewnictwa Rok 2005, rocznik 5, Nr 15 , PAN, Oddział Katowice, PL ISSN 1642-5308, s.100-108.
02. Mrzygłód B., Kluska-Nawarecka S.: Pozyskiwanie i formalizacja wiedzy o wadach powierzchni wyrobów metalowych. Archiwum Odlewnictwa Rok 2005, rocznik 5, Nr 17 , PAN, Oddział Katowice, PL ISSN 1642-5308, s.175 - 182.
03. Kluska-Nawarecka S., Dobrowolski G., Nawarecki E.: Aspekty systemowe przetwarzania informacji i standaryzacji wiedzy dla potrzeb przemysłu metalowego, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Nr 1-2 Tom 5 Rok 2005, Informatyka w technologii materiałów, AGH-Kraków, ISSN 1641-8581, s.38-44.
04. Kluska-Nawarecka S., Adrian A., Mrzygłód B., Durak J., Wilk-Kołodziejczyk D.: Matematyczne narzędzia stosowane do reprezentacji wiedzy o wadach wyrobów metalowych, HUTNIK, Wiadomości hutnicze, Wydawnictwo SIGMA NOT, Rok 2005, Nr 4 ISSN 1230-3534, s. 247-251.
05. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Połcik H., Wójcik T.: System informacyjno-decyzyjny wspomagający prace naukowe i prace dla przemysłu, ODLEWNICTWO-NAUKA I PRAKTYKA, Wyd. Instytut Odlewnictwa - Kraków, Nr6, 2005r, ISSN 1730-2250, s.10-17.
06. Stanisława Kluska-nawarecka, Grzegorz Dobrowolski, Edward Nawarecki: Aspekty systemowe przetwarzania informacji i standaryzacji wiedzy dla potrzeb przemysłu metalowego - Some aspects of information processing and knowledge standarization oriented to the needs of metallurgical industry: Informatyka w Technologii Materiałów : kwartalnik AGH. - 2005 t. 5 nr 1-2 s. 38-44. - Bibliogr. s. 44, Abstr.
07. Z. Górny, S. Kluska-nawarecka, H. Połcik, R. Żuczek: Badania eksperymentalne i symulacyjne procesu krzepnięcia z wykorzystaniem techniki laserowej - Experimental and simulation research of solidification processes aiding by laser technique:Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry. - 2005 R. 5 nr 15 s. 100-108. - Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.
08. Stanisława Kluska-nawarecka, Anna Adrian, Jarosław Durak, Barbara Mrzygłód, Dorota Wilk-kołodziejczyk: Matematyczne narzędzia stosowane do reprezentacji wiedzy o wadach wyrobów metalowych - Mathematical tools for representation of knowledge on metal products defects:Hutnik. Wiadomości Hutnicze. - 2005 R. 72 nr 4 s. 247-251. - Bibliogr. s. 251.
09. B. Mrzygłód, S. Kluska-nawarecka: Pozyskiwanie i formalizacja wiedzy o wadach powierzchni wyrobów metalowych - Collecting and formalization of knowledge about surface faults of metal products:Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry. - 2005 R. 5 nr 17 s. 175-182. - Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ. - Zeszyt zawiera referaty wygłoszone na V międzynarodowej konferencji naukowej pt.: ,,Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach'', która odbyła się w Łodzi w dniach 5-8 września 2005 r.
  [ do góry ]
PUBLIKACJE NA KONFERENCJACH:
Konferencje zagraniczne:
01. Połcik H., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Cetnarowicz K., Bieniasz S.: Agent based simulation in designing foundry processes . 2nd International Conference Virtual Design and Automation - VIDA, Politechnika Poznańska, 28-29 listopada, 2005, Poznań.
02. Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Połcik H. Wójcik T.: Information-decision system aiding scientists and engineers, Lecture Notes in Information Sciences, ISGI 2005, International CODATA Symposium on Generalization of Information, Ed. Horst Kremers, Berlin, Germany, September 14-16, 2005, s.1-10.
03. Bieniasz S., Cetnarowicz K., Kluska-Nawarecka S., Nawarecki E., Połcik H.: Simulation agent model in designing solidification casting process. Proceedings of Virtual Concept 2005, Biarritz, France, 8-10 listopada 2005.
04. Krzysztof Cetnarowicz, Renata Cięciwa, Gabriel Rojek: Behavior evaluation with earlier results collection in multi-agent system: The agent days 2005 : the fifth meeting on Multi-agent systems and new trends in soft computing : Málaga, 7-8 July 2005 : preprint proceedings / Universidad de Málaga. - [S. l. : s. n., 2005]. - S. 77-84. - Bibliogr. s. 83-84, Abstr.
05. Marcin Hojny, Mirosław Głowacki: Computer aided testing of metal deformation at extra high temperature: Forming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. -17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VSB - Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. - Ostrava : VSB - TU, 2005. - Dodatkowo tyt.: sborník referátů z 12. mezinárodní védecké konference na téma plasticity materiálu pořádané pod zástitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a dékana fakulty metalurgie a materiálového inzenýrství VSB - TUO Prof. Ing. Zdenka Jonsty, CSc. - S. 97-102. - Bibliogr. s. 102, Abstr.

Konferencje polskie:
01. Kluska-Nawarecka S., Dobrowolski G.,Nawarecki E.: Aspekty metodologiczne budowy systemu informacyjnego dla potrzeb przemysłu metalowego. Materiały XII Konferencji Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech , Ustroń, 16-19 stycznia 2005,Wyd. Naukowe ,AKAPIT'-Kraków, ISBN-83-89541-34-3 s.37-43.
02. Białobrzeski A.,Bieniasz S.,Kluska-Nawarecka S., Połcik H.: Modelowanie agentowe w sterowaniu procesami krzepnięcia odlewów. Materiały XII Konferencji Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech , Ustroń, 16-19 stycznia 2005,Wyd. Naukowe ,AKAPIT'-Kraków, ISBN-83-89541-34-3 s.45-50.
03. Stanisława Kluska-nawarecka, Grzegorz Dobrowolski, Edward Nawarecki: Aspekty metodologiczne budowy systemu informacyjnego dla potrzeb przemysłu metalowego - Methodological aspects of design and implementation of an information system for metallurgical industry: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16-19 stycznia 2005 / eds. A.Piela, J. Lisok, F. Grosman. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2005. - S. 37-43. - Bibliogr. s. 43, Abstr.
04. M. Hojny, M. Głowacki, D. Jędrzejczyk, T. Dębiński: Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego odkształcania stali w stanie półciekłym - Experimental verification of a mathematical model of deformation of steels with mushy zone: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16-19 stycznia 2005 / eds. A.Piela, J. Lisok, F. Grosman. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2005. - S. 57-64. - Bibliogr. s. 64, Abstr.
05. A. Białobrzeski, S. Bieniasz, S. Kluska-nawarecka, H. Połcik: Modelowanie agentowe w sterowaniu procesami krzepnięcia odlewów - Agent modelling method in control of solidification processes: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16-19 stycznia 2005 / eds. A.Piela, J. Lisok, F. Grosman. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2005. - S. 45-50. - Bibliogr. s. 50, Abstr.
06. B. Mrzygłód, D. Wilk-kołodziejczyk, A. Adrian, J. Durak: Zastosowania logiki wiarygodnego rozumowania w diagnostyce wad wyrobów metalowych - Application of the logic of plausible reasoning to diagnostic of faults in metal products: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16-19 stycznia 2005 / eds. A.Piela, J. Lisok, F. Grosman. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2005. - S. 11-18. - Bibliogr. s. 18, Abstr.
07. T. Dębiński, M. Głowacki: Zwiększenie efektywności obliczeń programu symulacji komputerowej procesu walcowania pierścieni i obręczy : próba zrównoleglenia obliczeń - Utility test of parallel computing for increasing efficiency computing of simulation ring rolling process: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16-19 stycznia 2005 / eds. A.Piela, J. Lisok, F. Grosman. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2005. - S. 163-170. - Bibliogr. s. 170, Abstr.
  [ do góry ]
KSIĄŻKI:
Rozdziały w książce zagranicznej:
01. Kluska-Nawarecka S., Połcik H., Nawarecki E., Dobrowolski G., Vrozina M., David J., Jancikova Z.: Virtual Teams and Computational Inteligence in Foundry and Metallurgical Processes, (rozdział w Virtual Design and Automation, ed. Zenobia Weis,) Poznań University of Technology 2005, ISBN 83-7143-201-1, s. 177-183.
02. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Polcik H., Żuczek R.: Experimental and simulation research of solidification processes aiding by laser technique. Programe & Abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology.COMMENT ' 2005, Edited by L.A.Dobrzański, Gliwice 2005r , ISBN 83-89728-12-5, abstrakt - s.187.
03. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D., Adrian A.: Integration of heterogeneous knowledge components using logic of plausible reasoning ( rozdział w INTERNATIONAL WOSKSHOP CONTROL AND INFORMATION TECHNOLOGY - IWCIT 2005 ), Ostrava, s.143-146.
04. Kluska-Nawarecka S., Mrzygłód B.: Collecting and formalization of knowledge about surface faults of metal products ( rozdział w INTERNATIONAL WOSKSHOP CONTROL AND INFORMATION TECHNOLOGY - IWCIT 2005), Ostrava, s.199-202.
05. Krzysztof Cetnarowicz, Edward Nawarecki, Gabriel Rojek: Behavior based detection of unfavorable events using the multiagent system: Monitoring, security, and rescue techniques in multiagent systems / eds. Barbara Dunin-Kęplicz [et al.]. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. - (Advances in Soft Computing). - Praca zawiera artykuły z: international workshop ``Monitoring, security, and rescue techniques in multiagent systems'' (MSRAS 2004) : Płock, Poland, June 7-9, 2004. - S. 579-588. - Bibliogr. s. 588, Summ.
06. Tomasz Nowak, Mirosław Głowacki: System definition and implementation plan driven by non-linear Quality Function Deployment model: Software engineering : evolution and emerging technologies / eds. Krzysztof Zieliński, Tomasz Szmuc. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, 2005. - (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications ; vol. 130). - S. 233-244. - Bibliogr. s. 243-244, Abstr.
07. Mirosław Głowacki, Marcin Hojny, Zbigniew Malinowski, Dariusz JędrzejczyK: The physical and mathematical modelling of plastic deformation of samples with mushy zone: Inverse problems, design and optimization. Vol. 2 / eds. Marcelo J. Colaço, Helcio R. B. Orlande, George S. Dulikravich. - Rio de Janeiro : E-papers, 2005. - S. 277-284. - Bibliogr. s. 284, Abstr.
08. Krzysztof Cetnarowicz, Renata Cięciwa, Edward Nawarecki, Gabriel Rojek: Unfavorable behavior detection in real world systems using the multiagent system: Intelligent Information Processing and Web Mining : proceedings of the international IIS: IIPWM '05 conference : Gdansk, Poland, June 13-16, 2005 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2005. - (Advances in Soft Computing). - S. 416-420. - Bibliogr. s. 420, Abstr.

Rozdziały w książce polskiej:
01. Kluska-Nawarecka S.,Wilk_Kołodziejczyk D.: Techniczne aspekty tworzenia modułów wiedzy o wadach wyrobów metalowych. (rozdział w INFOBAZY 2005, Bazy danych dla nauki, Wyd. Centrum Informatyczne TASK, Politechnika Gdańska, Gdańsk, ISBN 83-908112-3-5, s. 157-162.
02. Kluska-Nawarecka S., Wilk-Kołodziejczyk D.: Integracja heterogenicznych komponentów wiedzy z zastosowaniem logiki wiarygodnego rozumowania, ( rozdział w TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA DANYCH,) Wyd. Politechnika Poznańska 2005, ISBN 83-7143-354-9, s.52-61.
03. Nawarecki E., Dobrowolski G., Kisiel-Dorohinicki M., Kluska-Nawarecka S.: Zarządzanie wiedzą w systemie wspomagania wieloaspektowych ekspertyz przemysłowych ( rozdział w Zastosowanie teorii systemów Nr 3 ) Wyd. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków 2005 , ISBN 83-89772-35-3, s.213-222.
04. Henryk Adrian, Anna Adrian: Komputerowe obliczanie wykresów równowagi fazowej układów dwuskładnikowych - Computer calculation of binary phase equilibrium diagrams: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; AP im. KEN w Krakowie IT. - Kraków : IT AP im. KEN, 2005. - (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). - S. 23-36. - Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.
05. Henryk Adrian, Anna AdrianKomputerowe obliczanie wykresów równowagi fazowej układów dwuskładnikowych - Computer calculation of binary phase equilibrium diagrams: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny] : Wersja do Windows. - Dane tekstowe / AP im. KEN w Krakowie IT. - Kraków : IT AP im. KEN, 2005. - 1 dysk optyczny. - (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). - S. 22-35. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. - Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.
06. Edward Nawarecki, Grzegorz Dobrowolski, Marek Kisiel-dorohinicki, Stanisława Kluska-nawarecka: Zarządzanie wiedzą w systemie wspomagania wieloaspektowych ekspertyz przemysłowych - Knowledge management in a system supporting versatile industrial assessments: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. - Kraków : WIMiR AGH, 2005. - (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 3) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). - Opis częśc. wg okł. - Na s. tytułowej: Zastosowanie teorii systemów. - Tyt. właśc. na okł.: Zastosowania teorii systemów. - S. 213-222. - Bibliogr. s. 221, Streszcz., Summ.
  [ do góry ]