Stypendia Katedry Nauk o Środowisku


KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU


Katedra Nauk o Środowisku to efekt rekonstrukcji i poszerzenia zakresu działalności Zakładu Chemii Środowiska, który powołany został decyzją Senatu AGH dnia 7.06.1995r.


Przekształcenie Zakładu, w grudniu 1999 r. to efekt uzyskania funduszy przyznanych w ramach specjalnego, dziesięcioletniego programu dydaktyczno-badawczego przez prywatnych sponsorów ze Stanów Zjednoczonych: Fundację Kościuszkowską oraz Fundację im. Alfreda Jurzykowskiego. Fundacja Kościuszkowska jest administratorem funduszy przekazywanych przez Fundację im. Alfreda Jurzykowskiego i uzupełnia je osobną pulą funduszy przeznaczonych na współpracę i wymianę międzynarodową kadry, stypendia, nagrody doktoranckie i studenckie, uczestnictwo w konferencjach, zakup książek itp.Dzięki hojnej inicjatywie Fundacji Jurzykowskiego i Fundacji Kościuszkowskiej Katedra Nauk o Środowisku realizuje szeroki program dydaktyczno-badawczy już od kilku lat. Głównym celem programu jest skupienie uwagi na ulepszaniu poziomu nauczania oraz badań z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska ze specjalną uwagą skierowaną na współpracę międzynarodową

.

Unikalny w polskiej społeczności akademickiej sposób finansowania Katedry pozwala na realizację zadań z obszaru szeroko rozumianej inżynierii i ochrony środowiska.  • Dydaktyka i badania przyczyniające się do postępu w dziedzinie nauk o środowisku i wzmocnienia wysiłków społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska.

  • Udział w szkoleniach specjalistów technicznych w zakresie teorii działań na rzecz środowiska, tak aby służyli oni w rządzie, przemyśle i instytucjach o charakterze edukacyjnym.

  • Inicjowanie i sponsorowanie inicjatyw i przedsięwzięć pochodzących z zewnątrz, a mogących przynieść korzyści społecznościom lokalnym i podwyższyć poziom świadomości społeczeństwa obywatelskiego i jego poparcie dla spraw ochrony środowiska.

  • Tworzenie silnych więzi z zagranicznymi uczelniami i instytucjami oraz oferowanie uczelnianej pomocy w krajach jej potrzebujących.

  • Działania na rzecz tworzenia funduszy oraz działań konsultacyjnych dla powiększenia zasobów finansowanych Katedry, potrzebnych dla jej rozwoju.


W programie działań znajdują się m.in. udoskonalenie wyposażenia laboratoriów studenckich, realizacja projektów badawczych skierowanych na najważniejsze problemy środowiskowe, wprowadzenie nowych technik nauczania, zakup i gromadzenie anglojęzycznej biblioteki technicznej, wymiana międzynarodowa, stypendia dla doktorantów, udział w organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych, itp.