Spis rysunków

Streszczenie:

Niniejsza praca zawiera opis programu graficznego MONITOR służącego do śledzenia procesu symulacji metodą dynamiki molekularnej, graficznego przedstawienia wyników i sterowania procesem symulacji. Program napisany w języku C, jest przystosowany do pracy na stacjach roboczych w graficznym środowisku X-Windows i OpenLook. Uruchomienie i testowanie przeprowadzono na stacjach SUN.

Wstęp składa się z czterech części. W pierwszej sformułowano cel pracy. Druga część zawiera opis środowiska sprzętowego, dla którego opracowano program MONITOR. Trzecia część to krótka charakterystyka środowiska programowego stacji roboczych. Opisano system okien X-Windows, genezę środowiska, schemat działania. Zamieszczono także krótki opis bibliotek: XView oraz Xlib - pozwalających na tworzenie aplikacji pracującym w środowisku: X Windows, Open Windows i pokrewnych. Czwarta zawiera krótkie wprowadzenie w temat symulacji molekularnej z jednoczesnym przedstawieniem schematu metody.

W rozdziale drugim znajduje się podręcznik użytkownika programu MONITOR. Opisano tam zasady posługiwania się programem, wyszczególniono jego opcje oraz przedstawiono format pliku danych. W tym rozdziale omówiono również czynności jakie są potrzebne, aby przystosować program dokonujący symulacji do komunikacji z programem MONITOR. W końcowej części rozdziału zilustrowano przykładową sesję symulacji.

Rozdział trzeci to dokumentacja techniczna programu. Podrozdział 1 i 2 zawierają opis różnych mechanizmów komunikacji procesów w systemie Unix. I tak w podrozdziale 1 opisano mechanizm sygnałów, pozwalający min. na asynchroniczne sterowanie procesami. W podrozdziale 2 opisano mechanizmy komunikacji między procesami takimi jak: potoki, Pliki FIFO oraz mechanizmy IPC (Inter Process Communication). Podrozdział 3 zawiera ogólny schemat komunikacji zastosowany w programie. Zawarto tam także bardziej szczegółowy opis jednego z mechanizmów IPC, zastosowanego w programie - kolejka komunikatów. Zamieszczono tam również wykaz funkcji modułu komunikacyjnego. Kolejny podrozdział przedstawia: sposób konstrukcji programu oraz listę funkcji modułu prezentacji wyników obliczeń symulacji molekularnej. Ostatni podrozdział omawia komunikaty błędów.

Pracę zamyka podsumowanie, zawierające również opis możliwości modyfikacji i rozbudowy programu.