4. Podsumowanie

Założony cel pracy został osiągnięty. Uruchomiono program prezentacji wyników, możliwe stało się prezentacja on line rezultatów oraz sterowanie procesem symulacji. Istniejąca wersja programu MONITOR jest podstawą do dalszego rozwoju. Program został napisany w języku C (ANSI), co umożliwia uruchamianie programu na różnych maszynach. Rozbudowa istniejącego programu może przebiegać w kilku kierunkach.

Pierwszym z nich jest doskonalenie części prezentacyjnej. Może to polegać na wprowadzeniu możliwości wyświetlania kilku wykresów (każdy w innym kolorze) w jednym okienku, co pozwalałoby na obserwację wzajemnych zależności poszczególnych parametrów symulacji. Program powinien też mieć możliwość wyliczania innych parametrów, na podstawie już istniejących. Bardzo pomocne by było obliczanie i rysowanie wartości średniej oraz liczenie i wypisywanie wartości odchylenia standardowego. Wydaje mi się, że można rozbudować opcję rozszerzania wykresu, przez wprowadzenie ``lupy'', pozwalającej na powiększenie dowolnego fragmentu wykresu.

Drugim kierunkiem rozwoju programu, jest rozbudowa części komunikacyjnej. Istnieje wiele mechanizmów przesyłania danych w sieci takich jak: TLI (Transport Layer Interface), Socket i inne. Wydaje mi się, że interesująca jest możliwość uruchomienia programu MONITOR z programem symulacyjnym pracującym na sieci stacji roboczych, przy czym komunikacja odbywała się poprzez sieć (np. z wykorzystaniem powszechnie dostępnego oprogramowania sieciowego - PVM, P4).

Dane do programu MONITOR są dostarczane za pośrednictwem pliku opisanego w podrozdziale 2.1.1. Plik ten jest tworzony przez program dokonujący symulacji. Interesującą opcją programu MONITOR byłaby możliwość prezentacji wyników zawartych w plikach stworzonych przez inne programy symulacyjne. Typ pliku można by rozpoznawać np. po 1-ej literze nazwy i na tej podstawie uruchamiać funkcję wczytujące określony typ pliku (różny od tego przedstawionego w podrozdziale 2.1.1).