Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek

Kierownik Katedy Ochrony Terenów Górniczych

Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii ¦rodowiska AGH

 

Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek, aktualny Kierownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, urodził się 20 paĽdziernika 1939 roku w Łętkowicach koło Krakowa. Po ukończeniu Technikum Górniczego w Krakowie w 1957 roku podj±ł studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, gdzie w 1962 roku uzyskał stopień magistra inżyniera w zakresie geodezji górniczej. Po podjęciu pracy asystenta w Katedrze Geodezji Górniczej bezporednio po ukończeniu studiów i kilkuletniej pracy naukowej, uzyskał w 1969 roku doktorat z zakresu nauk technicznych. Promotorem pracy doktorskiej z problematyki deformacji szybów górniczych był prof. Zygmunt Kowalczyk. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1977 roku na podstawie pracy na temat rozproszenia losowego poeksploatacyjnych wskaĽników deformacji. Tytuł naukowy Profesora nauk technicznych otrzymał w 1991 roku z r±k Prezydenta Lecha Wałęsy.

W 1969 roku przechodzi do pracy w nowo powołanym Zakładzie Szkód Górniczych, przemienionym w 1996 roku na Katedrę Ochrony Terenów Górniczych. W latach 1977-78 i od 1991 roku do chwili obecnej kieruje t± jednostk± Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii ¦rodowiska.

Pełnił dotychczas szereg funkcji na Wydziale Geodezji Górniczej, między innymi był Prodziekanem, V-ce Dyrektorem Instytutu Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska, Przewodnicz±cym szeregu Komisji i Zespołów a na forum Uczelni jest od wielu lat członkiem Senatu i Komisji Senackich.

Zasadniczym przedmiotem badań naukowych prof. Edwarda Popiołka s± problemy zwi±zane z niekorzystnymi wpływami działalnoci górniczej na rodowisko oraz metodami ograniczania tych wpływów. Szczególnym zainteresowaniem jest teren górniczy wraz z zabudow± i zagospodarowaniem, pod którym prowadzona jest podziemna eksploatacja złóż surowców mineralnych. Dorobek naukowy obejmuje sto kilkadziesi±t publikacji w krajowych i zagranicznych wydawnictwach, 4-ry wydawnictwa ksi±żkowe oraz kilkadziesi±t referatów prezentowanych na wielu krajowych i zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych i naukowo-technicznych.

Jest autorytetem w zakresie wpływów eksploatacji górniczej i geodezji górniczej, opracował kilkaset opinii, ekspertyz i prac naukowo-technicznych, kierował trzema dużymi Grantami KBN. Prace wdrożone w przemyle górniczym, a zwłaszcza w górnictwie rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych przyniosły poważne efekty ekonomiczne.

Prof. Edward Popiołek od wielu lat jest członkiem Komitetu Górnictwa PAN, Komisji Geodezji i Inżynierii ¦rodowiska PAN, Komisji ds. Ochrony Powierzchni i Komisji ds. Likwidacji Kopalń przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz wielu Rad Naukowych i Wydawnictw.

Prowadzi wykłady z przedmiotów "Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu", "Ochrona Terenów Górniczych" i "Geodezyjne pozyskiwanie danych o ¦rodowisku" a także seminaria dyplomowe i doktoranckie. Wypromował dwóch doktorów a następnych dwóch kończy prace doktorskie, był opiekunem stu kilkudziesięciu prac dyplomowych.

Sylwetkę prof. Edwarda Popiołka ubarwiaj± jego zainteresowania lotnicze. Jest nadal aktywnym pilotem szybowcowym i samolotowym. W tej dziedzinie osi±gn±ł wiele sukcesów sportowych, między innymi był wielokrotnym Mistrzem Polski i Mistrzem ¦wiata w Samolotowym Lataniu Precyzyjnym i Rajdowym, posiada Diamentow± Odznakę Szybowcow±.

Z licznych odznaczeń wyróżnić należy Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej i wiele odznaczeń resortowych i regionalnych ze Złotym Medalem za Zasługi dla Górnictwa i dla LGOM wł±cznie.