logo
Szkoła Gospodarki Odpadami


Szkoła Gospodarki Odpadami to konferencja o charakterze naukowo-szkoleniowym od lat ciesząca się dużym zainteresowaniem środowisk związanych z ochroną środowiska.
W obradach Szkoły udział biorą pracownicy urzędów różnego szczebla - głównie wydziałów ochrony środowiska, przedstawiciele Uczelni, Instytutów PAN, resortowych jednostek naukowo-badawczych oraz firm i zakładów przemysłowych.

W tym roku Szkoła Gospodarki Odpadami odbyła się w ramach Sesji Naukowo-Technicznej organizowanej z okazji obchodów Dnia Górnika, w dniach 8-9 grudnia 2005 r., w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Temat Sesji to Wpływ Górnictwa na Środowisko

Na tegoroczną, siódmą, Szkołę Gospodarki Odpadami, składały się dwie sesje.
W sesji czwartkowej (8 grudnia) referaty wygłaszali pracownicy naukowi AGH oraz Politechniki Śląskiej a także przedstawiciele kopalń węgla kamiennego i rud miedzi. Jednym ze znaczących wątków przewijających się podczas sesji był problem odpadów przemysłowych — głównie górniczych i energetycznych, sposoby ich badania i zagospodarowania zarówno na powierzchni jak i pod ziemią.

Poruszano również inne aspekty oddziaływania kopalń podziemnych na środowisko, m.in. emisję i próby zagospodarowania metanu w podziemnych kopalniach węgla kamiennego, czy metody zarządzania substancjami i preparatami chemicznymi na przykładzie jednej z kopalń rud miedzi.

Drugi dzień konferencji poświęcony został uroczystemu przekazaniu nowej sali dydaktycznej wyremontowanej dzięki pomocy KGHM „Polska Miedź” S.A. Z tej okazji referat pt. „Działalność KGHM „Polska Miedź” S.A a ochrona środowiska wygłosił Dyrektor Generalny Górnictwa mgr. inż. Marek Cypko.

Ze względu na ograniczone ramy czasowe nie wszystkie z nadesłanych referatów mogły być wygłoszone. Wszystkie jednak zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych, które ukażą się w styczniu 2006 r. informacje na ten temat znaleźć można na stronie http://home.agh.edu.pl/~sgo.
Organizatorzy:

Valid HTML 4.01!