Aktualności

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór na AGH: 2017/18) rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2017/2018
UWAGA! Dotyczy tylko wydziałów: FiIS, GGiIŚ, EiP i Humanistycznego!


2017-11-15

Strona do wprowadzania informacji o posiadanych certyfikatach Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że w dniach 29 listopada, 5 grudnia i 6 grudnia 2017 odbędą się testy plasujące umieszczające Państwa w odpowiednich grupach lektoratowych w semestrze letnim 2017/2018.

Szczegółowe informacje o terminie testu zostały Państwu przekazane przez Państwa Dziekanaty.

I. Dotyczy studentów, którzy nie legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
Jeśli przepisy wydziałowe nie stanowią inaczej, studenci zostają zakwalifikowani na obowiązkowy lektorat z języka, stanowiącego kontynuację języka zdawanego na egzaminie maturalnym.
Studenci, którzy zdali maturę z dwóch języków, mają prawo wyboru lektoratu, np. student, który zdał maturę z języka angielskiego i francuskiego, może zadeklarować chęć uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie z języka angielskiego albo obowiązkowym lektoracie z języka francuskiego.
Testy plasujące będą się odbywać równolegle z wszystkich nauczanych w SJO AGH języków. Wchodząc na salę, studenci deklarujący wybór języka: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, proszeni są o zgłoszenie tego faktu lektorom oraz zajęcie wskazanych miejsc z przodu sali.

Wszyscy studenci piszący testy plasujące są zobowiązani do zabrania ze sobą legitymacji studenckiej.

II. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości języka obcego na poziomie B-2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 3 lata (czyli luty 2015) na dzień rozpoczęcia zajęć wymienionym w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka wymienione w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 180/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., na studiach pierwszego stopnia mogą zostać na wniosek studenta zwolnieni z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu na podstawie przedłożonego certyfikatu. W celu uzyskania zwolnienia z lektoratu konieczne jest:

  • 1. wypełnienie deklaracji online dotyczącej posiadanego certyfikatu w terminie od 20 listopada (
    Strona do wprowadzania informacji o posiadanych certyfikatach
    do 6 grudnia 2017
  • 2. wydrukowanie wypełnionej online deklaracji
  • 3. zarejestrowanie kompletu dokumentów tj. wydrukowanej deklaracji online i kserokopii certyfikatu (oryginał do wglądu przy rejestracji dokumentów) w sekretariacie SJO (pawilon D11 p.313) najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć semestru letniego.

W wypadku zwolnienia z obowiązku odbywania zajęć i zaliczenia egzaminu na podstawie certyfikatu student ma możliwość kontynuacji nauki z języka zaliczonego na podstawie certyfikatu lub nauki innego wybranego języka obcego ? w ramach łącznego limitu 135 godzin na nieobowiązkowych kursach (poziom dowolny, także początkowy), bez obowiązku zdania egzaminu. W takim przypadku student jest zobowiązany do złożenia deklaracji o chęci uczęszczania na taki lektorat w trakcie wypełniania formularza online.

powrót