Strona główna ZOD N. Sącz Wydział
Studia dzienne Rekrutacja Dydaktyka
Studia zaoczne ZOD Ruda Śl. Pracownicy
Studenci Badania Absolwenci
Galeria Doktoraty Linki
English Publikacje Historia

Kierunki kształcenia

Na wydziale prowadzone są trzy systemy kształcenia. Pierwsze dwa mają miejsce na studiach dziennch, trzeci zaś na studiach zaocznych.
Na studiach dziennych studia magisterskie jednolite, trwające 10 semestrów, obejmują kierunki: Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Środowiska. Na kierunku Geodezja i Kartografia prowadzone są studia dwustopniowe, to znaczy: studia inżynierskie trwające 7 semestrów, oraz studia magisterskie trwające 3 semestry.
Na studiach zaocznych studia inżynierskie trwają 9 semestrów. Kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Tu także prowadzoen są studia magisterskie uzupełniające, trwająe 4 semestry, kończące się wykonaniem pracy dyplomowej magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym.


STUDIA DZIENNE

Prowadzone są w trzech kierunkach kształcenia, z których dwa posiadają charakter techniczny, natomiast trzeci kierunek ma charakter techniczno-przyrodniczy.
Kierunki techniczne obejmują szeroko rozumianą geodezję w sensie wyznaczania położenia obiektów na powierzchni Ziemi, budowania bazy danych obiektów, przedstawiania ich na mapach oraz praktycznej realizacji obiektów inżynierskich. Kierunek techniczno-przyrodniczy obejmuje zasady prognozowania, oceny zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania przemysłu na środowisko.


Geodezja i Kartografia, ze specjalnościami
- Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
- Gospodarka nieruchomościami i kataster
- Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
- Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Do roku akademickiego 2003/2004 specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza była nauczana na odrębnym kierunku studiów Górnictwo i Geologia - kierunek Geodezja Górnicza

Inżynieria Środowiska, ze specjalnościami
- Ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu
- Ochrona środowiska w przemyśle

Od roku akademickiego 2002/2003 zmieniły się specjalności:

- Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
- Systemy i Techniki Ochrony Środowiska
- Monitoring Środowiska


Wszystkie kierunki studiów stale unowocześniają program kształcenia przy zachowaniu tradycyjnego 5-letniego okresu studiów w ramach kursu magisterskiego. Natomiast studia na kierunku Geodezja i Kartografia prowadzone są systemem, w którym student sam decyduje o zakresie kształcenia i otrzymanym stopniu zawodowym lub naukowym. Mogą to być 3,5 letnie studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera lub też ich kontynuacja na 1,5-rocznych studiach magisterskich.
Po zakończeniu studiów wyróżniający się absolwenci wszystkich kierunków mogą podejmować działalność naukową w ramach 4-letnich studiów doktoranckich.

Celowo podkreślone zostały istotne różnice pomiędzy technicznym i techniczno-przyrodniczym charakterem kierunków oraz różnice w organizacji kształcenia, aby zaprezentować kandydatowi szeroką ofertę tematyczną i czasową studiów oraz ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej wyboru kierunku na studiach dziennych.

STUDIA ZAOCZNE

Geodezja i Kartografia
- Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
- Gospodarka nieruchomościami i kataster
- Geodezja górnicza

Na uzupełniających studiach magisterskich także:
- Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja


Inżynieria Środowiska
- Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
- Monitoring ŚrodowiskaSTUDIUM DOKTORANCKIE W ZAKRESIE GEODEZJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
- Fotogrametria i teledetekcja
- Geodezja górnicza
- Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
- Szacowanie nieruchomości i kataster
- Geodezja wyższa i satelitarna
- Inżynieria środowiska


GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Kierunek ten obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawianie ich na mapach, praktyczną realizację obiektów inżynierskich zaprojektowanych na mapie oraz badanie zmian elementów geo-metrycznych obiektów w czasie. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach tworzą bazę danych wykorzystywaną do dalszych różnorodnych opracowań graficznych i numerycznych. W kształtowaniu obrazu mapy, jak również we wszystkich pozostatych etapach obiegu informacji podstawową rolę odgrywa technika komputerowa. Studia na kierunku Geodezja i Kartografia prowadzone są w systemie trójstopniowym - szeregowym (inżynierskim, magisterskim, doktoranckim). System ten polega na tym, że wszyscy studenci rozpoczynają studia razem, natomiast o zakończeniu studiów (po 3.5, 5 lub 9 latach) decyduje samodzielnie student, w zależności od tego, jaki zakres ksztatcenia i stopień zawodowy lub naukowy go satysfakcjonuje.

Po ukończeniu 3,5-letniego kursu inżynierskiego otrzymuje się tytuł zawodowy inżyniera geodety; po 5 łącznie latach studiów otrzymuje się tytuł magistra inżyniera, a po dalszych 4 latach można uzyskać stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych.
W trójstopniowym systemie kształcenia student sam decyduje o zakresie studiów w zależności od własnych aspiracji, zainteresowań zawodowych lub naukowych, planów życiowych i warunków materialnych. Drugi stopień kształcenia (studia magisterskie) zawiera bloki przedmiotów specjalizujących, które student obiera według uznania w celu uzyskania specjalizacji. Obecnie prowadzone są prace programowe nad ustaleniem szerszego zakresu specjalności, poza tradycyjną, sprawdzoną ofertą trzech specjalności zestawionych poniżej.

Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Specjalność ta przygotowuje do wykonywania wszelkich pomiarów związanych z realizacją obiektów inżynierskich i przemysłowych. Są to pomiary, których celem jest dostarczenie szczegółowych map wielkoskalowych do wykonania projektu oraz pomiary materializujące w terenie projekt, a także pomiary monitorujące kształt geometryczny obiektów inżynierskich i przemysłowych w czasie. Specjalność ta szeroko traktuje problematykę budownictwa i inżynierii.

Specjalność: Gospodarka nieruchomościami i katasterbr> Jest to nowa specjalność - odpowiadająca aktualnym i przyszłym potrzebom, w odniesieniu do uzyskania wartości każdej nieruchomości w Polsce - z katastrem jako narzędziem i źródłem informacji o terenie. Obejmuje ona kształcenie w zakresie katastru gruntów i budynków, szacowania nieruchomości, regulacji i zmian stanu prawnego nieruchomości oraz przekształceń w zakresie struktury przestrzennej terenu i jego obiektów. Podstawową technologią w przedmiotowej problematyce jest system informacji o terenie (SIT), zakładany obecnie na wybranych obszarach kraju.

Specjalność: Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
Studia obejmują metodykę pomiarów geodezyjnych oraz metodykę uzyskiwania informacji o terenie ze zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych, a także analizę tych informacji z wykorzystaniem programów komputerowych(GIS). Ta metodyka uzyskiwania informacji i wykonywania map dużych obszarów ma szczególne znaczenie w monitorowaniu, ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego.

Specjalność: Geoinformacja i Geodezja górnicza
Studia w ramach tej unikalnej w Polsce specjalności przygotowują do wykonywania wszelkich pomiarów związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją kopalń podziemnych i odkrywkowych, a także z obsługą budownictwa podziemnego. Program studiów obejmuje także badania wpływów eksploatacji podziemnej oraz działania profilaktyczne w tym zakresie. Jednym z istotnych zagadnień programu studiów jest również problematyka ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej oraz ochrona obiektów budowlanych i infrastruktury tych terenów.


INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Inżynieria środowiska jest dziedziną wiedzy stosowanej, która na bazie dyscyplin technicznych, przy-rodniczych, prawnych i ekonomicznych tworzy podstawy prognozowania, oceny i zapobiegania oraz naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Specjalista w zakresie inżynierii środowi-ska jest przygotowany do doboru lub opracowania metodyki obserwacji stanu poszczególnych elementów środowiska, interpretacji materiału obserwacyjnego oraz wskazania lub zaplanowania sposobów naprawy zaistniałych skutków. Potrafi także oceniać zagrożenia środowiskowe, prognozować ekologiczne następstwa realizacji inwestycji i wdrażać działania minimalizujące te następstwa.

Specjalność: Ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu
Specjalność ta przygotowuje do rozwiązania zadań w procesie planowania gospodarczego i związana jest także z administracyjnym nadzorem stanu środowiska. Ważnym elementem specjalności jest monitoring środowiska - system pozyskiwania, przetwarzania, interpretacji i obrazowania elementów stanu środowiska przyrodniczego.

Specjalność: Ochrona środowiska w przemyśle
W ramach tej specjalności prowadzone są studia przygotowujące do prognozowania, oceny i ograniczenia skutków wpływu działalności gospodarczo-przemysłowej na środowisko. Podstawowym zadaniem ksztatcenia w tej specjalności jest projektowanie i nadzór nad technicznym i biologicznym odtwarzaniem elementów składowych środowiska przyrodniczego zdegradowanych na skutek działania człowieka. Biorąc pod uwagę zapotrzebowania przemysłu i wielu instytucji, liczymy się z możliwością uruchomienia w ramach kierunku Inżynieria Środowiska innych specjalności.

Specjalność: Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
Specjalność ta przygotowuje głównie do pracy związanej z zarządzaniem całością środowiska przyrodniczego na danym obszarze i poszczególnymi jego komponentami pod kątem planowego i racjonalnego z nich korzystania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, odpowiedniego sterowania za-chodzącymi w nich zmianami oraz dotrzymywania określonych standardów jakości. W programie studiów duży nacisk położony jest na metody prognozowania i modelowania stanu środowiska oraz na zarządzanie danymi środowiskowymi.

Specjalność: Systemy i Techniki Ochrony Środowiska
W ramach tej specjalności prowadzone są kompleksowe studia przygotowujące do wdrażania i eksploatacji różnych metod i systemów ograniczających ujemne oddziaływanie człowieka na środowisko, jak również pozwalających na przywrócenie różnym przekształconym elementom lub obszarom śro-dowiska ich pierwotnej funkcji lub poprawę ich stanu. Szczególny nacisk położony jest tutaj na sto-sowanie najlepszych dostępnych technik służących w sposób bezpośredni lub pośredni ochronie środowiska.

Specjalność: Monitoring Środowiska
Na specjalności tej kształci się specjalistów w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji sys-temów monitoringu środowiska oraz ilości zanieczyszczeń wytwarzanych i wprowadzanych do śro-dowiska, jak również gromadzenia, przesyłania, udostępniania i wykorzystania danych monitoringo-wych. W ramach studiów szczególną uwagę zwraca się na metody pozyskiwania informacji o środo-wisku oraz metody ich wizualizacji, w tym prezentacji przestrzennego zróżnicowania obserwowanych parametrów.


projekt i wykonanie: Agnieszka Bieda
opieka: dr inż. Artur Krawczyk
ostatnia aktualizacja: