logo
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

 • Symulacja i optymalizacja procesów przetwórstwa materiałów
 • Modelowanie wieloskalowe
 • Nowe metody obliczeniowe i narzędzia numeryczne do rozwiązywania zadań w inżynierii materiałowej
 • Zastosowania sztucznej inteligencji, w tym systemów ekspertowych lub sztucznych sieci neuronowych w inżynierii materiałowej.
 • Obliczenia naukowo-techniczne wysokiej wydajności

Katedra Metalurgii Stopów Żelaza

 • Kinetyka i modelowanie procesów redukcji tlenków żelaza w fazach skondensowanych
 • Własności fizykochemiczne żużli metalurgicznych oraz termodynamika i kinetyka reakcji w układach metal-żużel w ciekłych fazach
 • Modelowanie procesów zachodzących w reaktorach metalurgicznych
 • Nowoczesne technologie procesów spiekania i wielkopiecowego
 • Pozapiecowa rafinacja surówki
 • Technologie produkcji grafityzowanych bloków katodowych
 • Modelowanie i sterowanie procesami technologicznymi
 • Modelowanie i badanie wymiany masy w układach kąpiel metalowa - faza żużlowa, procesów krzepnięcia wlewków tradycyjnych i w procesie ciągłego odlewania stali, procesów utylizacji odpadów hutniczych

Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

 • Działalność naukowo-badawcza Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków zorientowana jest na zdobywanie i pogłębianie wiedzy pozwalającej zrozumieć istotę materiałów metalicznych. Badamy podstawowe mechanizmy kontrolujące przemiany fazowe, mikrostrukturę i stopień uporządkowania struktury krystalicznej w metalach i stopach. Wpływ mikrostruktury oraz defektów takich jak: wakancje, dyslokacje, granice międzyfazowe, granice ziaren, atomy domieszek i zanieczyszczeń, korelowany jest z własnościami mechanicznymi i szeroko rozumianymi własnościami fizycznymi. Aby skorelować mikrostrukturę z przemianami fazowymi podejmujemy wysiłki zmierzające do modelowania i opisu ilościowego kinetyki przemian fazowych, począwszy od skali makro a skończywszy na atomowych mechanizmach przemian. W podobny sposób traktujemy procesy odkształceń plastycznych które determinują własności i mikrostrukturę w stopniu równie silnym co przemiany fazowe. Nasz eksperymentalny opis materiałów metalicznych obejmuje: identyfikację faz, ich morfologię oraz krystalografię, stopień dyspersji oraz dystrybucję a także stopień zdefektowania i mechanizmy powstawania. Wykorzystujemy do tego celu liczne techniki badawcze (mikroskopia świetlna, elektronowa transmisyjna i skaningowa, rentgenowska analiza fazowa, dyspersyjna mikroanaliza rentgenowska, dylatometria). Charakteryzując materiały wykorzystujemy także metody stereologiczne oraz badania fizyczne (tarcie wewnętrzne, metody magnetyczne). Samodzielna grupa metod badań dotyczy własności mechanicznych. Obejmuje ona zarówno proste oszacowania twardości i mikrotwardości, ocenę podstawowych własności wytrzymałościowych i ciągliwości jak i bardziej wyrafinowane techniki wywodzące się z mechaniki pękania.

Katedra Plastycznej Przeróbki Metal

 • Modelowanie zjawisk termicznych, mechanicznych i strukturalnych w procesach plastycznej przeróbki metali,
 • Teoretyczne i doświadczalne badania nad niejednorodnością odkształcenia, nierównomiernością własności mechanicznych, naprężeń własnych oraz stanu naprężenia w wyrobach ciągnionych i tłoczonych,
 • Badania nad nowoczesnymi technologiami zmierzającymi do poprawy jakości i własności wyrobów,
 • Badania nad niekonwencjonalnymi procesami kształtowania wyrobów w stanie ciekłym, stopów w stanie półstałym i półciekłym, wyrobów z proszków metalicznych i kompozytów metaliczno-ceramicznych,
 • Badania nad niskoenergetycznymi procesami kucia i prasowania,
 • Optymalizacja kształtu narzędzi do plastycznej przeróbki metali w oparciu o nowoczesne programy komputerowe,
 • Analiza warunków odkształcenia, płynięcia metalu i parametrów siłowych procesu technologicznego walcowania rur,
 • Badania własności stali i stopów w warunkach symulujących technologiczne procesy plastycznej przeróbki metali

Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

 • Analiza złożonych zagadnień przepływu ciepła
 • Analiza gospodarki cieplnej zakładów przemysłowych
 • Bilansowanie cieplnych procesów technologicznych
 • Analiza pracy cieplnej nowoczesnych systemów ogrzewczych
 • Zagadnienia kontroli i sterowania procesami cieplnymi
 • Wykorzystanie energii odpadowej w przemyśle, w tym odzysk ciepła z gazów odlotowych (piece, suszarnie, rekuperatory i regeneratory)
 • Pomiary i badania z wykorzystaniem termowizji (pola temperatury, straty ciepła, itp.)
 • Badania i analiza termodynamiczna pomp ciepła
 • Oznaczanie własności termofizycznych ciał stałych
 • Identyfikacja warunków brzegowych wymiany ciepła
 • Zagadnienia termoekonomiczne ochrony środowiska
 • Badania właściwości paliw stałych, ciekłych i gazowych
 • Badania procesów spalania paliw stałych ciekłych i gazowych
 • Pomiary emisji substancji szkodliwych
 • Spalanie biomasy
 • Utylizacja odpadów (płynnych i półpłynnych odpadów olejowych; popiołów powstałych ze spalania węgla w energetyce zawodowej; przywęglowych; hutniczych; z tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych )
 • Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z procesów spalania
 • Rafinacja pozapiecowa stali - odtlenianie, odsiarczanie, usuwanie wtrąceń niemetalicznych
 • Własności rafinacyjne i powierzchniowe żużli metalurgicznych
 • Modelowanie wymiany ciepła w procesach i urządzeniach
 • Modelowanie pól temperatury, naprężeń i odkształceń oraz mikrostruktury i własności materiałów
 • Metody odwrotne w procesach wymiany ciepła
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i kontroli procesów technologicznych
 • Tworzenie programów komputerowych wspomagających projektowanie procesów technologicznych