logo
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii kucia matrycowego dokładnego i precyzyjnego
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii kucia swobodnego z dużych wlewków wałów wielostopniowych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii produkcji pierścieni i tulei
 • Laboratoryjna walcarka skośna f200 mm
 • Opracowanie technologii produkcji walcówki ze stali mikrostopowych z zastosowaniem obróbki cieplnomechanicznej w celu uzyskania specjalnych własności mechanicznych
 • Oryginalny sposób utylizacji odpadów stałych (popiołów) z energetyki i odpadów z procesów wzbogacania węgla kamiennego
 • Projektowanie procesów kształtowania objętościowego stopów magnezu do przeróbki plastycznej
 • Technologia nagrzewania, prasowania i walcowania kutowalcowanych pierścieni kształtowych i tulei
 • Technologia obróbki powierzchniowej narzędzi do produkcji złączy śrubowych ze stali węglowych i stali odpornych na korozję
 • Utylizacja i recykling żużli stalowniczych poprzez redukcję i dobór reduktorów węglowych
 • Wspomaganie projektowania instalacji COS w zakresie wymiany ciepła /obliczanie pola temperatury wlewka ciągłego, obliczanie pola temperatury krystalizatora, wspomaganie projektowania układów chłodzenia pierwotnego i wtórnego/ oraz w zakresie naprężeń powstających w krzepnącym pasmie COS.
 • Zagadnienia nagrzewania wsadu w piecach przemysłowych /obliczanie pola temperatury we wsadzie, obliczanie naprężeń cieplnych we wsadzie, obliczenia związane z przemianami fazowymi, powstawaniem zgorzeliny, obliczenia mikrostruktury/.
 • Analiza pracy cieplnej urządzeń energetycznych.
 • Oznaczanie warunków brzegowych wymiany ciepła oraz własnoœci termofizycznych ciał stałych, w szczególnoœci dobrze przewodzących ciepło.
 • Utylizacja popiołów ze spalania węgla w energetyce zawodowej drogą przetwarzania na lekkie kruszywo spiekane.
 • Pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej.
 • Cechowanie termoelementów i termometrów rezystancyjnych.
 • Zagospodarowanie odpadów ze wzbogacania węgla kamiennego poprzez przetwarzanie ich na kruszywo spiekane.
 • Wytwarzanie paliwa niskokalorycznego z odpadów przywęglowych.
 • Przetwarzanie drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad żelazodajny do pieców hutniczych.
 • Przetwarzanie osadów z oczyszczalni œcieków z innymi komponentami na kruszywo spiekane.
 • Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z procesów metalurgicznych na wielowarstwowych filtrach zeolitowych.
 • Utylizacja odpadów olejowych i powalcowniczych substancji tłuszczowo-oleistych.
 • Wykorzystanie biomasy i odpadów komunalnych w procesie wielkopiecowym.
 • Utylizacja odpadów z tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych w procesie wielkopiecowym.
 • Redukcja zawartoœci cynku w odpadach metalurgicznych na drodze pirolizy.