logo
Akty prawne

Przepisy, które mówią o przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej dla studentów:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) (dotyczy rozstrzygnięć odnośnie przyznania bądź odmowy przyznania studentowi świadczenia pomocy materialnej w formie decyzji administracyjnych oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego);
  • Art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 174 z późn. zm.) (określa zwolnienie z podatku dochodowego stypendiów i zapomóg dla studentów);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) (art. 3 pkt 1 wymienia dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta);
  • Zarządzenie Nr 34/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej"
  • Regulamin dotyczący przyznawania jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka dla studentow i doktorantów