logo
Pomoc materialna

Świadczeniami pomocy materialnej są:
 1. stypendia socjalne, o które mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 2. stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, o które mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 3. stypendia rektora dla najlepszych studentów, o które mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 4. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia, o które mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 5. zapomogi, o które mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 dla studentów AGH

  Istnieje możliwość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, może być przyznane znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych, który pobiera stypendium socjalne, stale zamieszkałemu poza Krakowem, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie. Jeżeli student, spełniający warunki, o których mowa w ust.1 §19 nie mieszka w domu studenckim, dla potwierdzenia swej sytuacji mieszkaniowej winien przedłożyć oświadczenie o zakwaterowaniu w obiekcie innym niz dom studencki.

  Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz uzyskaniu wpisu na dany semestr / rok akademicki.

  Od decyzji Dziekana Wydziału, wydanej w sprawie świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w §4 Regulaminu przysługuje za pośrednictwem Dziekana, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, odwołanie do Rektora AGH, które należy złożyć w dziekanacie macierzystego Wydziału. Decyzja Rektora wydana w drugiej instancji jest ostateczna.