logo
TERMINY

Terminy obowiązujące wg Regulaminu
W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne ustala się następujące terminy składania w dziekanatach wniosków wraz z kompletem dokumentów:
 • nieprzekraczalnym terminem składania w dziekanatach wniosków wraz z kompletem dokumentów jest pierwszy dzień zajęć każdego semestru na studiach stacjonarnych
 • do 25 lutego danego roku na semestr letni roku akademickiego (dotyczy tylko tych osób, które nie składały wniosku w terminie, o którym mowa ww. punkt.
 • do pięciu dni roboczych od rozpoczęcia zajęć dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim (wniosek o pomoc materialną wraz z kompletem dokumentów),
 • do 20 października - należy dostarczyć aktualne zaświadczenie o nauce lub studiach rodzeństwa pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,
 • do 15 marca - ponownie - student jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o bezrobociu członka rodziny, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania na kolejny semestr (wszystkie zaświadczenia o bezrobociu złożone do wniosków o stypendium socjalne na semestr zimowy tracą ważność z upływem semestru zimowego),

  Jeżeli wniosek o stypendium socjalne wymaga uzupełnienia lub w inny sposób nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w niniejszym Regulaminie pracownik dziekanatu wzywa studenta do usunięcia braków w terminie 30 dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów składane są w terminie wyznaczonym przez Rektora (patrz § 12 Regulaminu Funduszu Pomocy Materialnej)

  Wnioski są składane w dziekanatach i wymagają potwierdzenia uzyskanej średniej ocen, po czym kierowane są do Rektora.

  NIE DOTRZYMANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW SKUTKUJE POZOSTAWIENIEM WNIOSKU BEZ ROZPOZNANIA NA KOLEJNY SEMESTR LUB WSTRZYMANIA WYPŁAT STYPENDIUM I INNYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH BEZ WYRÓWNANIA