logo
Na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prowadzone są czteroletnie - bezpłatne studia doktoranckie w systemie stacjonarnym. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się corocznie a podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik ustnego kolokwium z przedmiotu kierunkowego oraz wybranego języka obcego.

Doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne bądź uczestniczą w ich prowadzeniu oraz realizują prace badawcze. Niektórzy z nich podejmują pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze łącząc ją ze studiami.

Doktoranci mają możliwość uzyskania stypendium doktoranckiego a także stypendium socjalnego, za wyniki w nauce, na wyżywienie i mieszkaniowego. Ponadto uczestnicy studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stypendium finansowanego ze środków UE w ramach projektów realizowanych w AGH. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej umożliwia uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Kandydat na stacjonarne studia doktoranckie składa w określonym terminie następujące dokumenty:
  • kartę kwalifikacyjną
  • kwestionariusz osobowy
  • życiorys
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • indeks ukończonych studiów lub suplement
  • pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki
  • pisemną deklarację kierownika katedry/zakładu o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry/zakładu
  • dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne