logo
Informacja dla osób ubiegających się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie dyscyplin naukowych "METALURGIA" i "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA".

- Osoby ubiegające się o wszczęcie przewodu doktorskiego mogą skorzystać z podanych niżej wzorów pism: PODANIE - nowy tryb

- Dokumenty należy złożyć w Bibliotece Wydziałowej, paw. B-5, IX p., pok.903 lub 910 w teczce opisanej wg wzoru: OPIS TECZKI

- Dodatkowe zapytania proszę przesyłać na adres: alpietrz@agh.edu.pl

Obowiązujące akty prawne:

  1. Ustawa o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z dn. 14 marca 2003 r. (D.U. RP nr 65 z 16 kwietnia 2003 r. poz. 595) z pózniejszymi zmianami
  2. Ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (D.U. nr 164 z dnia 30 sierpnia 2005 r. poz. 1365) Art. 251.
  3. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz .... – DU 84/2011 r. poz. 455
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (D.U. Nr 204 poz. 1200)
*Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.