logo
Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji:

Rekrutacja 2017/2018

  • Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 (dodatkowe informacje: uchwała nr 7/2016 oraz uchwała nr 8/2016).
  • Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (w latach 2017-2020).
  • Uchwała nr 180/2016 Senatu AGH w sprawie zasad nauki języków obcych w AGH.
  • Zarządzenie nr 17/2017 Rektora AGH w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
  • Zarządzenie nr 18/2017 Rektora AGH w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2017/2018.

    Więcej informacji na stronie:
    http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/