logo
Powłoki i warstwy ochronne w energetyce

      Kształcenie studentów na specjalności Powłoki i warstwy ochronne w energetyce ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii.
Program zbudowany został na podstawie programów kierunków określanych terminem „Surface Engineering” prowadzonych na uniwersytetach państw zachodnich i USA oraz niektórych Politechnik w Polsce. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych, zawiera przedmioty omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach cieplnych, elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych.
Absolwent tej specjalności jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno- ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na energetykę i odnawialne źródła energii