logo
Inżynieria Powierzchni

      Kształcenie studentów na tej specjalności ma charakter interdyscyplinarny, oparty na podstawach chemii, fizyki, mechaniki, inżynierii materiałowej i ekonomii. Program zbudowany został w oparciu o programy kierunków tzw. Surface Engineering, prowadzonych na uniwersytetach państw zachodnich i USA oraz niektórych Politechnik w Polsce. Nadawanie powierzchni wyrobów wysokiej odporności na wszelkiego rodzaju zużycie, jak również wysokiej atrakcyjności handlowej, jest od lat podstawowym celem ich wytwórców. Istnieje duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów potrafiących wytwarzać i kontrolować wszelkiego rodzaju pokrycia. Program nauczania na tej specjalności, poza przedmiotami typowymi dla kierunków technicznych zawiera przedmioty, omawiające zjawiska zachodzące na powierzchni materiałów w czasie ich produkcji, uszlachetniania i eksploatacji. W szczególności obejmuje on procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i powłok o innych, znacznie lepszych niż podłoża, własnościach głównie antykorozyjnych, antyzmęczeniowych, antyciernych, o szczególnych własnościach elektrycznych, magnetycznych, optycznych i dekoracyjnych, związane z tym zjawiska i uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Oprócz wymienionych przedmiotów program zawiera grupę przedmiotów związanych z jakością, organizacją produkcji, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz ekonomią i informatyką stosowaną.
      Absolwent tej specjalności jest więc doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, poczynając od hutnictwa, przez przemysł maszynowy, samochodowy i optyczny, przemysł artykułów gospodarstwa domowego, biurowego, a na przemyśle przedmiotów codziennego użytku i zabawek kończąc, gdzie stosowane są różnego rodzaju pokrycia.
      Absolwent tej specjalności jest więc doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy inżynieryjno-ekonomicznej we wszystkich gałęziach przemysłu, poczynając od hutnictwa, przez przemysł maszynowy, samochodowy i optyczny, przemysł artykułów gospodarstwa domowego, biurowego, a na przemyśle przedmiotów codziennego użytku i zabawek kończąc, gdzie stosowane sš różnego rodzaju pokrycia.


Międzywydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej Transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM 2010 ARP (Pawilon A-2, parter, pok. 12)


      Pracownia prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie zastosowań analizy mikrostruktury tworzyw metalicznych i ceramicznych, polimerów i cienkich warstw w badaniach procesów wydzielania, przemian fazowych, mechanizmów odkształcenia plastycznego i korozji. Pracownia wyposażona jest w transmisyjny mikroskop elektronowy JEM 2010 ARP (dar Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) o wysokiej zdolności rozdzielczej (0,194 nm), umożliwiający wspomaganie ilościowej analizy mikrostruktury i analizy dyfrakcyjnej, a także interpretację obrazów rozdzielczych i wyników mikroanalizy EDS.