logo
Inżynieria Spajania

       Obecnie w krajowym przemyśle przetwórczym występują braki kadrowe w zakresie spawalnictwa. Rozwój nowych materiałów i technologii ich spajania pociąga za sobą konieczność kształcenia w tym zakresie studentów. W Polsce kształcenie w zakresie spawalnictwa odbywa się zaledwie w kilku ośrodkach. We wszystkich uczelniach specjalności spawalnicze usytuowane są na wydziałach mechanicznych i kształcą inżynierów mechaników z ukierunkowaniem na technologie spawania. Brak jest natomiast inżynierów specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej lub metalurgii, znających się na problemach spawania. Chcąc wyjść naprzeciw dużym potrzebom przemysłu na specjalistów z zakresu spawalnictwa i inżynierii spajania, w roku 2001 utworzono na tym kierunku kształcenia nową specjalność pod nazwą Inżynieria Spajania. Program nauczania na tej specjalności oprócz przedmiotów wspólnych dla całego kierunku obejmuje następujące zagadnienia: metalurgię, metaloznawstwo połączeń spawanych, spawalność materiałów konstrukcyjnych, technologie spawania, cięcia i napawania, wysokowydajne technologie spawania, badania nieniszczące połączeń spawanych, kontrolę i zapewnienie jakości w spawalnictwie oraz spajanie materiałów zaawansowanych. Po ukończeniu studiów, studenci otrzymują dyplom magistra Inżynierii Materiałowej w zakresie Inżynierii Spajania. Dyplom taki po 5. letnim stażu zgodnie z odpowiednimi przepisami pozwala ubiegać się o dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika. Certyfikat na wydawanie takich dyplomów posiada Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.


Laboratorium spajania i cięcia metali (Pawilon A2, parter, pok. 14H)