logo
Inżynieria Stali i Stopów Specjalnych

       Kształcenie na specjalności oparte jest o starannie dobrany kurs przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia fizyczna) oraz ogólnotechnicznych (mechanika, wytrzymałość materiałów itp.). W ramach specjalizacji studenci uzyskują bazową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej (krystalografia, termo-dynamika stanu stałego, kinetyka spieków i kompozytów, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, własności fizycznych i mechanicznych stopów, mechaniki pękania, zasad doboru materiałów na konstrukcje z uwzględnieniem zastosowań specjalnych oraz analizy wad i przyczyn awarii konstrukcji. Ponadto studenci poznają mechanizmy oraz techniki spawania i spajania materiałów. Samodzielną grupę przedmiotów stanowią współczesne metody badań struktury i własności materiałów oparte o techniki mikroskopii świetlnej, elektronowej transmisyjnej i skaningowej, mikroanalizy rentgenowskiej oraz rentgenografii. W programie kształcenia duży nacisk położono na umiejętność swobodnego korzystania z metod komputerowych w zakresie opracowania danych pomiarowych, projektowania stopów i technologii, modelowania struktury i własności materiałów. przetwarzaniem surowców metalurgicznych.
      Program kształcenia jest taki, aby szeroka wiedza ogólnotechniczna absolwenta umożliwiała jego elastyczne dostosowanie się do zmiennych warunków rynku pracy.Absolwent może być zarówno ekspertem materiałowym, technologiem z zakresu obróbki cieplnej i technologii spawania oraz spajania, jak i doradcą w zakresie doboru materiałów czy też projektantem nowych stopów. Szeroka znajomość metod badań i kontroli jakości materiałów stwarza także możliwość pracy w jednostkach kontroli jakości oraz laboratoriach badawczo-kontrolnych.


Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi Model s-3500N
(Pawilon B-4, parter, pok.12)


      W laboratorium tym wykonywane są badania mikrostruktury i składu chemicznego tworzyw metalicznych i ceramicznych, polimerów i cienkich warstw. Wiązka elektronowa wzbudza w wybranym miejscu próbki materiału rentgenowskie promieniowanie, charakterystyczne pod względem długości fali i intensywności. Pozwala to na opis składu chemicznego, składników strukturalnych materiału oraz ich identyfikację, a także na śledzenie np. postępu procesów dyfuzji. Studenci poznajš tu budowę materiałów w skali mikroskopowej, wykorzystując w badaniach najnowsze techniki pomiarowe, wspomagane komputerowo w zakresie analizy wyników badań