logo
Inżynieria Spieków Metalicznych i Kompozytów

      W programie tej specjalności szczegółowy nacisk położono na kształcenie w dziedzinie energooszczędnych, a zarazem najmniej uciążliwych dla środowiska naturalnego, technik wytwarzania i kształtowania tworzyw metalurgicznych. Spieki i kompozyty są tworzywami metalicznymi o szczególnych własnościach fizycznych, od materiałów najtwardszych i o najwyższej temperaturze topnienia, aż do materiałów służących do wytwarzania implantów medycznych.Proces kształcenia w ramach tej specjalności polega na przekazywaniu studentowi, przygotowanemu wcześniej w zakresie przedmiotów podstawowych i fizykochemii metali, specjalistycznej wiedzy dotyczącej technik wytwarzania, własności oraz zastosowania proszków i włókien metali, ich stopów i związków, a także badania metalicznych układów zdyspergowanych o różnym stopniu rozproszenia. W trakcie studiów studenci poznają metody wytwarzania, kształtowania struktury oraz własności konstrukcyjnych metalicznych materiałów spiekanych i kompozytowych, mających dziś zastosowanie w szeroko pojętej inżynierii maszyn i urządzeń, energetyce, elektrotechnice, elektronice, medycynie i ochronie środowiska naturalnego.
      Kształcenie obejmuje także techniki wytwarzania nowoczesnych metalowych, ceramiczno-metalowych i diamentowo-metalowych materiałów narzędziowych. Program nauczania skonstruowano w sposób dostarczający absolwentowi ogółu współczesnej wiedzy z dziedziny projektowania, wytwarzania oraz badania własności materiałów spiekanych i kompozytowych, z myślą o późniejszym kształtowaniu przez niego profilu specjalizacji zawodowej i rozwijaniu kariery w obranym kierunku.