logo
Inżynieria Ciepła

Kierunek Inżynieria ciepła należy do obszaru studiów technicznych. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych nośników energii (ze szczególnym uwzględnieniem ciepła), eksploatacją i budową urządzeń, a także znajomością i umiejętnością projektowania technologii, w których te procesy odgrywają znaczącą rolę.
Celem studiów jest przekazanie wiedzy koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera w obszarze inżynierii ciepła oraz inżynierii powierzchni umożliwiającej rozwiązywanie problemów występujących w procesach i technologiach opartych na przepływie ciepła. Szeroko omówione zostaną również zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii ze Ÿródeł odnawialnych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych a także w zakładach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Będzie mógł również znaleŸć zatrudnienie w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zagadnieniach materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii powierzchni. Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze szeroko pojętej energetyki, inżynierii materiałowej oraz nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach.

Specjalności:
Powłoki i warstwy ochronne w energetyce
Ekoenergetyka