logo
Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna

       W ramach tej specjalności studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałów metalicznych na bazie żelaza, metaloznawstwa stali węglowych i stopowych oraz stopów specjalnych, nowoczesnych metod badań własności i struktury tych stopów, krystalografii i rentgenografii, mikroskopii elektronowej, termodynamiki, mechanizmu i kinetyki przemian fazowych w stopach metali, teorii i technologii obróbki cieplnej stopów, podstaw metalurgii proszków, statystycznej kontroli jakości. Szczególna uwagę zwraca się na umiejętność swobodnego korzystania z metod komputerowych oraz nowoczesnych badań struktury i własności wyrobów metalowych.
      Absolwenci tej specjalności - dzięki gruntownej znajomości budowy stopów metali i ich własności oraz znajomości procesów zachodzących podczas krystalizacji, przetwórstwa i obróbki cieplnej stopów metali, znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu przetwarzającego i stosującego stopy metali, zarówno w wydziałach produkcyjnych, jak i w laboratoriach badawczych w przemyśle i placówkach naukowych.
      Absolwent ma podstawy do projektowania nowych stopów oraz udoskonalenia i wykorzystania już istniejących, o lepszych własnościach użytkowych. Znajomość i opanowanie metod badań i kontroli jakości materiałów stwarza absolwentowi dodatkową szansę zatrudnienia w laboratoriach badawczych i kontrolnych.