logo
      21 maja 1922 roku Senat Akademii Górniczej powołał pierwszą Radę Wydziału Hutniczego. Wyodrębniono wówczas metalurgię jako kierunek kształcenia i dyscyplinę nauki. 30 listopada 2005 r. Senat AGH podjął uchwałę zmieniającą dotychczasową nazwę jednostki na Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Strategia wydziału polega przede wszystkim na rozszerzaniu profilu dydaktycznego. Aktualny stan organizacyjny wydziału oparto na katedrach, realizujących działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinach metalurgii, inżynierii materiałowej i informatyki stosowanej. Współpraca krajowa prowadzona jest z placówkami naukowymi o pokrewnym kierunku działalności, takimi jak: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie; Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach i innymi.
Wydział posiada bardzo dobre powiązania z przemysłem, współpracując w zakresie studiów inżynierskich i magisterskich oraz projektów badawczych z zakładami w całej Polsce. Współpraca z zagranicą realizowana jest poprzez wieloletnie kontakty naukowe, zarówno ze środowiskiem przemysłowym, jak i ośrodkami uniwersyteckimi. Oferta naukowo-badawcza i technologiczna wydziału obejmuje m. in. prace z zakresu nauki o materiałach, metalurgii ekstrakcyjnej, plastycznej przeróbki metali, techniki cieplnej i ochrony środowiska, komputerowego modelowania procesów metalurgicznych, informatyki przemysłowej.
Absolwenci studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej są przygotowani do podjęcia pracy w obszarze szeroko pojętej inżynierii metali, ogrzewnictwa i klimatyzacji, ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz informatyki w zastosowaniu do technologii materiałów. W przypadku ukończenia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach wszelkich stopni - od szkół podstawowych do wyższych. Są także przygotowani do prowadzenia działalności edukacyjnej w formie szkoleń i kursów zawodowych w zakresie informatyki stosowanej i przemysłowej, prowadzonych przez różnego rodzaju organizacje, korporacje i instytucje.