REAKCJE HETEROGENICZNE

TEMATYKA BADAWCZA

APARATURA

PROJEKTY

 
TEMATYKA BADAWCZA
 1. Mechanizm i kinetyka rozkładu ciał stałych
  Rozkład termiczny ciał stałych stanowi przedmiot zainteresowania grupy od szeregu lat. Badania dotyczą uwodnionych soli tlenowych pierwiastków bloku d. Drogi reakcji tych związków niezwykle silnie zależą od postaci substancji wyjściowej, jej masy, czasu reakcji, sposobu ogrzewania a także składu atmosfery gazowej w środowisku reakcji. Na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych prac nad solami cynku, kobaltu, niklu i manganu zaproponowano ogólny schemat reakcji rozkładu termicznego uwodnionych azotanów metali bloku d oraz wskazano prawidłowości odnośnie do mechanizmu i kinetyki rozkładu termicznego szczawianów tych metali. Obecnie analizowane są reakcje rozkładu soli żelaza, miedzi, chromu, tytanu oraz kadmu.
 2. Otrzymywanie i testowanie materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych
  Tlenki metali bloku d charakteryzują się znanymi od dawna dobrymi właściwościami katalitycznymi w szeregu reakcjach, m.in. utlenianie CO, redukcja NOx, utlenianie węglowodorów. Prace mają na celu określenie wpływu metod otrzymywania tlenków metali na właściwości materiału końcowego oraz dobór optymalnych warunków wytwarzania tlenków do zastosowań katalitycznych i dotyczą zarówno czystych tlenków jak i tlenków osadzonych na podłożach (inertnych bądź aktywnych). Powierzchnię wytworzonych materiałów katalitycznych poddaje się funkcjonalizacji poprzez naniesienie cząstek metali aktywnych katalitycznie jak Pt, Pd, Rh, Au.
 3. Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnych materiałów ceramicznych, metalicznych oraz kompozytowych


APARATURA
 • Analizator termograwimetryczny z jednoczesną funkcją różnicowej analizy termicznej SDT 2960 TA INSTRUMENTS (pomiar zmian masy w zakresie 0-100 mg z dokładnością do 10-6g, pomiar temperatury od 0 do 1500°C z dokładnością do 0,01°C) - wyznaczanie strat masy (prażenia, wygrzewania), określanie temperatur topnienia i rozkładu, określanie warunków suszenia materiałów
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 2010 TA INSTRUMENTS (pomiar ciepła przemian z dokładnością do 0,01 J) - wyznaczanie ciepła przemian chemicznych i fazowych, wyznaczanie ciepła właściwego substancji, określanie czystości substancji, określanie właściwości termicznych szkieł (temperatury transformacji)
 • Kwadrupolowy spektrometr masowy QMD 300 Thermostar BALZERS (zakres 1-300 j.m.a.) - analiza jakościowa składu gazów, badanie i interpretację widm masowych substancji organicznych i nieorganicznych (zakres 1-300 j.m.a.)
 • Aparatura do otrzymywania nanometrycznych i submikronowych proszków metali i tlenków metali poprzez pirolityczny rozkład aerozoli soli.
 • Piece oporowe z kontrolowaną atmosferą (do 1200°C)


PROJEKTY

NCN - SONATA BIS

Kierownik: dr Ewa Drożdż

Tytuł: Otrzymywanie, charakterystyka oraz modyfikacja właściwości elektrycznych materiałów kompozytowych o wysokiej porowatości opartych na nanokrystalicznym SrTiO3

Czas trwania: 05.2015-04.2018

Numer projektu: 2014/14/E/ST5/00763

Cel naukowy: Celem projektu jest opracowanie nowej metody syntezy nanokrystalicznych materiałów na bazie tytanianu strontu, o wysokiej porowatości, charakteryzujących się mieszanym przewodnictwem elektronowo-jonowym oraz zbadanie ich podstawowych właściwości. Ponadto celem projektu jest otrzymanie nanokrystalicznego materiału kompozytowego SrTiO3/YSZ o wysokim przewodnictwie elektronowo-jonowym.

Lista najważniejszych publikacji:

 1. E. Drożdż, A. Koleżyński, The structure, electrical properties and chemical stability of porous Nb-doped SrTiO3 - experimental and theoretical studies, RSC Advances, 7 (2017) 28898-28908
 2. E. Drożdż, A. Łącz, Z. Spałek, Deposition of NiO on 3 mol% yttria-stabilized zirconia and Sr0.96Y0.04TiO3 materials by impregnation method, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, DOI 10.1007/s10973-017-6406-1
 3. E. Drozdz, J. Wyrwa, K. Schneider, M. Rekas, Electrical properties of silica-doped 3 mol% yttria-stabilized tetragonal zirconia, Journal of Materials Science, 2017, 52/2, 674-685
 4. E. Drozdz, A. Lacz, A. Kolezynski, A. Mikula, K. Mars, Experimental and theoretical studies of structural and electrical properties of highly porous Sr1-xYxTiO3, Solid State Ionics 302 (2017) 173-179
 5. E. Drozdz, Synthesis, structural characterization, electrical properties and chemical stability of a (ZrO2)0.97(Y2O3)0.03-x(MgO)2x solid solution, RSC Advances, 2016, 6/88, 84752-84759
 6. E. Drozdz, L. Lancucki, A. Lacz, Synthesis, microstructural properties and chemical stability of 3DOM structures of Sr1-xYxTiO3, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, 125/3, 1225-1231

Lista prac magisterskich i inżynierskich:

 1. Synteza i właściwości materiałów kompozytowych 3YSZ-SrTiO3 - praca magisterska
  Joanna Sanak (obrona 23.06.2016)
 2. Otrzymywanie tytanianu strontu domieszkowanego itrem metodą cytrynianową oraz określenie jego właściwości strukturalnych i mikrostrukturalnych - praca inżynierska
  Wiechecka Anna (obrona 26.01.2016)
 3. Otrzymywanie i analiza właściwości strukturalnych i mikrostrukturalnych materiału SrTi1-xNbxO3 - praca inżynierska
  Zuzanna Spałek (obrona 17.01.2017)
 4. Optymalizacja warunków otrzymywania kompozytu SrTiO3-YSZ - praca inżynierska
  Paulina Dukała (obrona 17.01.2017)

powrót