REAKCJE HETEROGENICZNE

TEMATYKA BADAWCZA

APARATURA

 
TEMATYKA BADAWCZA
 1. Mechanizm i kinetyka rozkładu ciał stałych
  Rozkład termiczny ciał stałych stanowi przedmiot zainteresowania grupy od szeregu lat. Badania dotyczą uwodnionych soli tlenowych pierwiastków bloku d. Drogi reakcji tych związków niezwykle silnie zależą od postaci substancji wyjściowej, jej masy, czasu reakcji, sposobu ogrzewania a także składu atmosfery gazowej w środowisku reakcji. Na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych prac nad solami cynku, kobaltu, niklu i manganu zaproponowano ogólny schemat reakcji rozkładu termicznego uwodnionych azotanów metali bloku d oraz wskazano prawidłowości odnośnie do mechanizmu i kinetyki rozkładu termicznego szczawianów tych metali. Obecnie analizowane są reakcje rozkładu soli żelaza, miedzi, chromu, tytanu oraz kadmu.
 2. Otrzymywanie i testowanie materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych
  Tlenki metali bloku d charakteryzują się znanymi od dawna dobrymi właściwościami katalitycznymi w szeregu reakcjach, m.in. utlenianie CO, redukcja NOx, utlenianie węglowodorów. Prace mają na celu określenie wpływu metod otrzymywania tlenków metali na właściwości materiału końcowego oraz dobór optymalnych warunków wytwarzania tlenków do zastosowań katalitycznych i dotyczą zarówno czystych tlenków jak i tlenków osadzonych na podłożach (inertnych bądź aktywnych). Powierzchnię wytworzonych materiałów katalitycznych poddaje się funkcjonalizacji poprzez naniesienie cząstek metali aktywnych katalitycznie jak Pt, Pd, Rh, Au.
 3. Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnych materiałów ceramicznych, metalicznych oraz kompozytowych


APARATURA
 • Analizator termograwimetryczny z jednoczesną funkcją różnicowej analizy termicznej SDT 2960 TA INSTRUMENTS (pomiar zmian masy w zakresie 0-100 mg z dokładnością do 10-6g, pomiar temperatury od 0 do 1500°C z dokładnością do 0,01°C) - wyznaczanie strat masy (prażenia, wygrzewania), określanie temperatur topnienia i rozkładu, określanie warunków suszenia materiałów
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 2010 TA INSTRUMENTS (pomiar ciepła przemian z dokładnością do 0,01 J) - wyznaczanie ciepła przemian chemicznych i fazowych, wyznaczanie ciepła właściwego substancji, określanie czystości substancji, określanie właściwości termicznych szkieł (temperatury transformacji)
 • Kwadrupolowy spektrometr masowy QMD 300 Thermostar BALZERS (zakres 1-300 j.m.a.) - analiza jakościowa składu gazów, badanie i interpretację widm masowych substancji organicznych i nieorganicznych (zakres 1-300 j.m.a.)
 • Aparatura do otrzymywania nanometrycznych i submikronowych proszków metali i tlenków metali poprzez pirolityczny rozkład aerozoli soli.
 • Piece oporowe z kontrolowaną atmosferą (do 1200°C)

powrót