GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

1.      Tworzenie się mikrostruktury i tekstury podczas odkształcania i rekrystalizacji ferrytycznych stali chromowych, stali austenitycznych o niskiej energii błędów ułożenia oraz miedzi i jej stopów (Cu–Si, Cu–Al), zarówno mono- jaki polikrystalicznych. Mikrostruktura i umocnienie stali mikrostopowych i wielofazowych odkształcanych plastycznie w warunkach bardzo dużych prędkości odkształcenia.

2.      Mechaniczne wytwarzanie faz międzymetalicznych, ich charakterystyka i właściwości mechaniczne (fazy: NiAl, Nb3Al, fazy z układów równowagi fazowej Nb-Al-V, oraz Ti-Al-X, gdzie X oznacza Nb, V, Cr, W) – tematyka rozprawy habilitacyjnej. Synteza stopów na osnowie NiAl metodą SHS.

3.   Kinetyka wydzielania faz uporządkowanych w nadstopach niklu oraz badanie mechanizmów umocnienia w tych stopach (stopy: Haynes Alloy 242, oraz stopy z grupy Hasteloy C276, C4, C22, G30, B2 i B3, stopy monokrystaliczne PWA 1480).

Mikrostruktura umocnionego wydzieleniowo stopu Haynes 242

4.   Badanie wydzieleń w wysokoazotowych martenzytycznych stalach chromowych przeznaczonych do zastosowań w energetyce.

Wydzielenia dyspersyjnych azotków niobu w martenzytycznej stali chromowej (12% Cr)

5.   Mechanizmy wydzielania i właściwości korozyjne stopów aluminium z serii 2xxx, 5xxx oraz 7xxx. Łączenie stopów Al metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału spoiny.

Mikrostruktura stopu 2519; TEM