Prof.  dr hab. inż. Jan Kusiński urodził  się dnia 28.06.1945 w Charzewicach (obecnie  Stalowa Wola).

           

W latach 1952-1957 uczęszczał do szkoły Podstawowej w  Rozwadowie,  a w latach 1959-1963 do Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli.   W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Metalurgicznym AGH w Krakowie.  Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Metalurgicznym AGH. Pracę doktorską pt. "Wpływ szybkości nagrzewania, czasu i temperatury  austenityzowania  na ujednorodnienie stali  N10E, ŁH15  i  NV" wykonał  pod  kierunkiem Prof. dr  hab. inż. Karola  Przybyłowicza  i obronił  z wyróżnieniem w dniu 28 czerwca 1976 roku przed  Radą  Wydziału Metalurgicznego  AGH.  W  roku 1977,  praca  ta  została  wyróżniona Nagrodą  Ministra  Nauki  i Szkolnictwa  wyższego  III-ego  stopnia.   Po obronie pracy doktorskiej, 1976 roku, został zatrudniony na stanowisku adiunkta.  W dniu 12.03.1990 na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH obronił pracę habilitacyjną nt.: „Zmiany struktury i własności mechanicznych stali pod  wpływem obróbki laserowej" uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej. Z dniem 01.10.1994 Rektor AGH mianował go na stanowisku Prof. nadzw. AGH. W latach 1992-1994 był Prodziekanem ds. Studenckich na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (obecna nazwa Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej) AGH.  Dnia 9 maja 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł profesora nauk technicznych. Od 01.06.1998 do chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii i Analiz Materiałów (obecnie Katedry Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów) WIMiIP AGH. Od 1 sierpnia 2004 jest zatrudniony w AGH na stanowisku Prof. zwyczajnego.

      Zainteresowania naukowe prof. dr hab. inż. Jana Kusińskiego związane są z problematyką dotyczącą podstaw kształtowania struktury i właściwości warstw wierzchnich i powłok na wyrobach metalowych, wytwarzanych głównie technikami laserowymi.

      W ramach obowiązków dydaktycznych prof. dr hab. inż. Jan Kusiński  prowadzi wykłady dla studentów studiów dziennych i zaocznych oraz doktorantów na kierunku metalurgia i inżynieria materiałowa z następujących przedmiotów: inżynieria powierzchni, techniki spawalnicze w inżynierii powierzchni, dyfuzja w materiałach, techniki badań materiałów. Sprawuje opiekę nad kierunkiem dyplomowania „Inżynieria powierzchni”. Dla studentów tego kierunku prowadzi seminarium dyplomowe. Był  promotorem 9-ciu prac doktorskich (aktualnie jest opiekunem 1-ego doktorantów) oraz około 90 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Jest autorem i współautorem ponad 264 publikacji. Był tłumaczem  z j. angielskiego i autorem 8-mego rozdziału (zgniot i rekrystalizacja)  książki Guy'a  "Wprowadzenie do  nauki  o materiałach" wydanej  w  roku  1977  pod redakcją  Prof. T. Malkiewicza i  Prof. K. Przybyłowicza.  Opracował również rozdział  "Stopy podwójne" do skryptu AGH  pt. "Ćwiczenia  z Metaloznawstwa" wydanego w roku 1981 pod redakcją Prof. W. Różańskiego i Prof. J. Rysia. Jest autorem monografii nt. „Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej”  wydanej w 2000 roku przez Wydawnictwo „AKAPIT”.   

Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński  pełni następujące funkcje:

Jest członkiem senatu AGH (członkiem Senackiej Komisji Ds. Kształcenia),

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie,

Jest członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN,

Został wybrany jako Executive officer FEMS – od 06.09. 2006-2008

Jest Członkiem Zarządu PTM – od 20.01.2006

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTM – od 14.03.2007

Ponadto Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński  jest od roku 1999 pełnomocnikiem Rektora ds. Sportu w AGH oraz też od 1999-2005 roku pełnił funkcję Prezesa AZS-Kraków. Od 13 grudnia 2003-listopada 2005 był Członkiem Zarządu Głównego AZS w Polsce.

PODSTAWOWE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 

-         inżynieria warstwy wierzchniej metali,

-         zagadnienia dotyczące podstaw kształtowania struktury i właściwości warstw wierzchnich na wyrobach metalowych,

-         wykorzystanie technik laserowych w inżynierii materiałowej,

-         powłoki żaroodporne i odporne na ścieranie,

-         metaloznawstwo i obróbka cieplna stali i stopów,

-         struktura i własności  tlenków metali, nanomateriałów oraz materiałów magnetycznie miękkich,

-         zastosowanie mikroanalizy rentgenowskiej oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów