Oferta Pracy


Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania, powinien posiadać:
- tytuł magistra inż. w dziedzinie inżynieria materiałowa,
- bardzo dobrą praktyczną i teoretyczną znajomość zagadnień związanych z inżynierią materiałową,
- dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- powinien charakteryzować się silną motywacją do pracy badawczej,
- umiejętność obsługi urządzeń badawczych oraz doświadczenie w zakresie technik badawczych stosowanych w badaniach materiałów.

Opis zadań:
Doktorant będzie brał udział w realizacji projektu "Analiza czynników prowadzących do laserowej interferencyjnej krystalizacji amorficznych taśm ze stopu FeSiB(X)". Badany będzie wpływ procesu interferencyjnego impulsowego laserowego nagrzewania amorficznych taśm ze stopów FeSiB(X) na ich mikrostrukturę, oraz właściwości magnetyczne i mechaniczne.
Do podstawowych Jego zadań należeć będzie:
- analiza literatury z zakresu tematyki projektu,
- przygotowanie taśm z wybranych materiałów i uzyskanie na nich periodycznych struktur liniowych 1D lub kropkowych 2D, o okresie równym użytej długości fali i jej wielokrotności, z wykorzystaniem interferencji dwóch lub czterech wiązek laserowych
- uczestnictwo w badaniach, opis i interpretacja wyników,
- poznanie wpływu gęstości energii promieniowania laserowego oraz ilości impulsów (ilości strzałów) i ich periodycznego, przestrzennego, rozmieszczenia na powierzchni taśmy, na proces krystalizacji amorficznych taśm,
- szczegółowa charakterystyka mikrostrukturalna oraz składu fazowego wydzieleń drugiej fazy przy zastosowaniu szerokiego spectrum technik badawczych (LM, SEM, AFM, TEM - konwencjonalna oraz tzw. mikroskopia Lorenza, HRTEM, XRD, EBSD),
- samodzielna analiza lub uczestnictwo w badaniach, opis i interpretacja wyników,
- wykonanie testów wytrzymałości na zginanie,
- pomiary właściwości magnetycznych - uczestnictwo w badaniach, opis i interpretacja wyników,
- opracowanie wyników i redakcja pracy doktorskiej.

Ponadto, do zadań stypendysty będzie należeć stała współpraca z kierownikiem i wykonawcami projektu.
Kierownikiem projektu jest Prof. Jan Kusiński.

Typ konkursu NCN: OPUS - ST8
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2016, do godz. 14-tej (decyduje data wpływu dokumentów)
Forma składania ofert: w formie pisemnej (listownie lub osobiście) w Biurze Administracyjnym Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Paw. B5, pok. 910, w godz. 9-14.

Warunki zatrudnienia:
Stypendium w wysokości 3000 złotych miesięcznie przez 36 m-cy począwszy od 1 października 2016, lub w innym uzgodnionym terminie. Warunkiem kontynuowania zatrudnienia powinna być terminowo realizowane badania naukowe ściśle związane z tematyką projektu, przedstawiane kierownikowi projektu w formie kwartalnych raportów merytorycznych.

Dodatkowe informacje: Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie zgłoszenia oraz życiorysu naukowego uwzględniającego dotychczasowe osiągnięcia naukowe (w tym: publikacje), oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody, dyplomy), odbyte szkolenia i warsztaty naukowe, udział w projektach badawczych, praktyki, staże, i inne.
Do dokumentów prosimy dołączyć oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)".
Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, której przewodniczył będzie kierownik projektu. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową: kusinski@agh.edu.pl

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:
- do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej (o terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie),
- do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.09.2016

Powrót