Tematyka badawcza


Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów zajmuje się zarówno wytwarzaniem cienkich warstw i powłok, jak i ich wszechstronną charakterystyką mikrostrukturalną. Do najważniejszych obszarów badawczych należą:
– powierzchniowa obróbka laserowa (stopowanie, hartownie itp.),
– wytwarzanie i badanie cienkich warstw o określonym składzie stechiometrycznym na różnorodnych podłożach (metalicznych, tlenkowych i polimerowych) za pomocą techniki ablacji laserowej (PLD) lub metodą osadzania za pomocą impulsowego działa elektronowego (PED),
– otrzymywanie powłok (metalicznych, konwersyjnych, tlenkowych) metodami elektrochemicznymi, chemicznymi oraz techniką syntezy zol-żel,
– modyfikacja mikrostruktury warstwy wierzchniej materiałów metalicznych metodą tarciową z przemieszaniem materiału (ang. Friction Stir Processing – FSP),
– badania napoin wykonywanych metodami spawalniczymi,
– hartowanie indukcyjne powierzchni wyrobów stalowych,
– mechaniczne wytwarzanie stopów (ang. Mechanical Alloying).

Katedra dysponuje nowoczesnymi laboratoriami badawczymi umożliwiającymi wszechstronne badania mikroskopowe za pomocą mikroskopii świetlnej i elektronowej skaningowej, badania odporności materiałów na agresywne środowiska korozyjne, badania makro-, mikro- i nanotwardości materiałów, określanie składu chemicznego, fazowego badanych materiałów (EDS, WDS, EBSD, XRD, XPS) oraz badania stanu powierzchni materiałów (pomiary chropowatości, topografii, mikroskopia sił atomowych). Do wyposażenia katedry należą również piece do obróbki cieplnej, nowoczesne urządzenia do preparatyki próbek do badań metalograficznych za pomocą mikroskopii świetlnej oraz elektronowej transmisyjnej i skangowej (urządzenia do wycinania i inkludowania próbek, tokarka laboratoryjna, szlifierki, polerki, dimpler, ścieniarka jonowa i elektrolityczna) oraz nowoczesne laboratorium chemiczne.Powrót