PROGRAM

PLAN SYTUACYJNY

ORGANIZATOR

TEMATYKA

KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

SEKRETARIAT

TERMINARZ

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

INFORMACJE

OFERTA ZAKWATEROWANIA (plik pdf)

REJESTRACJA

LINKI


Szanowne Koleżanki i Koledzy Metrolodzy,

Międzyuczelniane Konferencje Metrologów (MKM) mają kilkudziesięcioletnią, bardzo bogatą tradycję. W 2003 roku odbędzie się już XXXV konferencja z tego cyklu. Jej organizatorem jest
Katedra Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej i po raz pierwszy to coroczne krajowe spotkanie metrologów odbędzie się w Krakowie.
Konferencje MKM odgrywają obok Krajowych Kongresów Metrologii (KKM) trudną do przecenienia rolę w rozwoju i integracji krajowego środowiska metrologów. Stąd tak ważne jest zapewnienie ich wysokiego poziomu merytorycznego oraz stworzenie w trakcie obrad życzliwej atmosfery, sprzyjającej koleżeńskiej i konstruktywnej dyskusji. Istotna jest również sprawna organizacja tych konferencji. Poszukując najlepszych dróg prowadzących do realizacji wymienionych celów i korzystając z przywileju przysługującemu organizatorowi, wprowadziliśmy pewne zmiany w organizacji XXXV MKM.
Po pierwsze, w celu umożliwienia wszystkim uczestnikom konferencji pełnego udziału w obradach i pobudzenia głębszej dyskusji nad prezentowanymi pracami, nie przewidujemy prowadzenia obrad w kilku równoległych sesjach. Również czas przewidziany na prezentację jednego referatu oraz związaną z nim dyskusję został wydłużony do 30 minut. W efekcie pozwoli to na wygłoszenie w trakcie czterech dni obrad konferencji ok. 40 referatów. Pozostałe prace zgłoszone przez Uczestników MKM zostaną zaprezentowane w formie plakatów w czasie odrębnej sesji. Podstawą kwalifikacji wszystkich prac oraz określenia formy ich prezentacji będą opinie recenzentów.
Po drugie, dla stworzenia pełnego i reprezentatywnego obrazu stanu i kierunków rozwoju metrologii w Polsce, celowe jest umożliwienie prezentacji w trakcie obrad MKM swoich prac również naukowcom posiadającym stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Mile będą widziane referaty o tematyce odpowiadającej “szkole metrologicznej” danego ośrodka. Dotychczasowa formuła MKM, zakładająca prezentację prac wyłącznie przez początkujących naukowców oraz ograniczenie roli
samodzielnych jedynie do recenzowania tych prac, nie spełnia już przyjętych przed wielu laty założeń. Pracujemy nad formułą ich prezentacji.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego XXXV MKM zapraszam Koleżanki i Kolegów Metrologów do udziału w tej konferencji. Niech jedynym kryterium kwalifikacji będzie poziom merytoryczny naszych prac. Jestem przekonany, że tylko w ten sposób, poprzez prezentację prac na wysokim poziomie merytorycznym oraz dyskusję prowadzoną w rzeczowej i życzliwiej atmosferze, możemy przywrócić konferencjom MKM wysoką rangę, należną im z tytułu wieloletniej tradycji i znaczącej roli, jaką odgrywały kiedyś w krajowym środowisku metrologów.
Oczekując wrześniowego spotkania w Krakowie w przyszłym roku

z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXXV MKM'2003

Jednocześnie informujemy, że równolegle z XXXV MKM'2003 odbędzie się w Krakowie XIII Sympozjum nt.: "MODELOWANIE I SYMULACJA SYSTEMÓW POMIAROWYCH" MiSSP'2003Zapraszamy na stronę internetową: XIII Sympozjum MiSSP'2003(46kB)
Uwagi na temat strony proszę zgłaszać na adres: wajda@uci.agh.edu.pl